செவ்வாய், 22 ஜூலை, 2014

நல்ல தமிழ் பெயர்களுக்கு - மும்பை விழித்தெழு இயக்கம்

நல்ல தமிழ் பெயர்களுக்கு 


http://thamizhpeyargal.blogspot.in/நல்ல தமிழ் பெயரைப் பிள்ளைக்கு சூட்டுங்கள்

எமது மக்கள் பேசும்பொழுதும் எழுதும்பொழுதும் பயன்படுத்துகின்ற சொற்களிற் கணிசமானவை தமிழ்மொழி அல்லாத பிறமொழிச் சொற்களாக இருந்து வருவது போன்றே தமிழ்மக்கள் தமக்கு இட்டுவழங்கும் பெயர்களும் வடமொழி, ஆங்கிலம் என 90 நூற்றுக்கூறு பிறமொழிச் சொற்களாகவே இருக்கின்றன.

வரலாற்று ஆய்வாளர் ஊரின் பெயரையும் ஆளின் பெயரையுங் கொண்டு தொடர்புடைய நாட்டையோ இனத்தையோ துணிகின்ற தன்மை வழக்கிலுள்ளது. சங்ககாலத்தின் பின் தமிழகத்தையாண்ட மன்னரிற் பெரும்பாலோரின் பெயர்களைக் கொண்டு அவர் தமிழரா அல்லரா என உறுதிசெய்யமுடியாதுள்ளது.

நெடுஞ்செழியன், அறிவுடைநம்பி, இரும்பொறை, செம்பியன், திருமாறன், திருமாவளவன், கரிகாலன், செங்குட்டுவன், பெருவழுதி இன்னோரன்ன அழகான தமிழ்ப்பெயர்கள் பண்டைத் தமிழ் மன்னரின் பெயர்களாக இருந்தன.

பிற்காலத்தில் ஆரியச் செல்வாக்கிற்குட்பட்டிருந்த தமிழ் மன்னர் இராசராசன், இராசேந்திரன், குலசேகரன், இராசராசேந்திரன், சுந்தரபாண்டியன் என்பன போன்ற வடமொழிப்பெயர்களைக் கொண்டிருந்தனர். இக்காலத்திலுங்கூடத் தமிழர் இட்டு வழங்கும் பெயர்களை வைத்து அவர் தமிழரா என்பதை உறுதி செய்ய முடியாதுள்ளது.

எம்மை யாரென்று அடையாளங்காட்ட முடியாத பெயர்களை நாம் இடுவது மிகப்பெரிய இழுக்காகும். தற்பொழுது தமிழர் பயன்படுத்தும் பெயர்களில் இரண்டு நூற்றுக்கூறுதானும் பொருள் கொண்ட தமிழ்ப்பெயர்களாக இருப்பதில்லை. பொருள் கொண்ட தமிழ்ப்பெயர்களைச் சூடிக்கொள்ளச் சொன்னால் முகஞ்சுழிப்பவர் அழகானதென எண்ணிச் சூடிக்கொள்ளும் வடமொழிப் பெயர்களின் இழிபொருளை உணர்ந்திலர்.

அபர்ணா, தூஷிகா (தூசிகா), வாசுகி, மகிஷன் (மகிசன்), சுந்தரலிங்கம் ஆகிய வடமொழிப்பெயர்கள் முறையே ஆடையற்றவள், பீளை (கண்மலம்), வந்துநுகர், எருமை, அழகிய ஆண்குறி என்னும் பொருள்படுவதுங் காண்க.

(1) அபர்ணா என்பது பர்ணம் என்பதன் எதிர்மறை. பர்ணம் என்பது இலைதழைகளாலான ஆடையைக் குறிக்கும். எனவே அபர்ணா என்ற பெயர் ஆடையற்றவள் என்ற பொருள் தருதல் காண்க.

(2) தூஷpகை என்பது கண்ணிலிருந்து வெளிப்படும் பீளையைக் குறிக்கும். தூஷpத்தல் திட்டுதலைக் குறிக்கும். தூஷணம் இழிமொழியாகும். தூஷpகை, தூஷத்தல், தூஷணம் ஆகிய சொற்களில் ஒன்றின் வழியாகவே தூஷpகா (தூசிகா) என்ற சொல் பிறக்கிறது.

(3) வாசுகி என்னும் வடசொல் வடமொழித் தொன்மங்களிற் (புராணங்களில்) கூறப்படும் பாம்பொன்றின் பெயராகும். வா என்ற தமிழ்ச்சொல்லும் நுகர் என்று பொருள் தரும் சுகி என்ற வடசொல்லும் சேர்ந்த புணர்மொழியாகவும் இதனைக்கொள்ளலாம். அவ்விடத்துப் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் பொருள் தருதலைக் காணலாம்.

(4) மகிஷம் என்ற சொல்லின் வழியாக வருவதே மகிசன் என்ற பெயராகும். மகிஷம் என்பது எருமை எனப்பொருள்படும்.

(5) லிங்கம் என்பது ஆண்குறியைக் குறிக்கும். இதனைப் பல்வேறு அடைமொழிகளுடன் சேர்த்து அழகான பெயர்களெனக் கருதித் தமிழர் தமக்கிட்டுக் கொள்கின்றனர். அமிர்தலிங்கம், சொர்ணலிங்கம், சொக்கலிங்கம், மகாலிங்கம், அன்னலிங்கம், கணேசலிங்கம் என்பன அவற்றுட் சிலவாம்.

பொருளை விளங்கிக் கொள்ளாது பெயரிடுதல். (எ.கா.) கறுப்பன், அடியான் எனத் தமிழிற் பெயரிடப்பின்னிற்பவர்் அதே பொருள் தரும் கிருஸ்ணன், தாஸ் என்ற வடமொழிப்பெயர்களை விரும்பி இடுவதோடு தமிழ் எழுத்தொலி மரபுகளையும் மதிக்கத் தவறிவிடுகின்றனர்.

தமிழ் வடமொழி
கருங்குழலி கிருஸ்ணவேணி
காரரசி கிருஸ்ணராணி
காரரசன் கிருஸ்ணராசா
பொன்னடியான் கனகதாஸ்

ஒலிப்பு நயமுள்ளவையெனக் கருதித் தமிழொலி மரபை அழிக்கின்ற பெயர்களை வைப்பவரும் உளர். (எ. கா.) ஜனகன், ஜனா, ரமேஸ், ரதி, லஷ்மன், றஞ்சன், றஞ்ஜினி, ஸ்ரெலா, ஸ்கந்தராசா, ஹம்ஷன், லஷ்மி, புஸ்பா, சதீஸ்.

ஒலிப்பு நயமுள்ளவையெனக் கருதியும் தமிழரென இனங் காட்டக் கூடாதெனவேண்டியுஞ் சிலர் பெயர் வைப்பதுண்டு. (எ. கா.) டிவகலாலா, கனகரட்ண, இந்திரபாலா, ஹரிச்சந்திரா,

ஒலிப்பு நயமுள்ளவையெனக்கருதியோ ஆகூழெண் (அதிட்ட எண்) நயம் கருதியோ எம்மவரால் இடப்படும் பொருளற்ற பெயர்களிற் சில: சுவீறஜன், லிபீசன், கரிஸ், டிலக்ஷன், டிலான், டிலானி.

பொருள்களையோ தொழில்களையோ அடிப்படையாகக் கொண்ட பெயர்களைச் சூட உளங்கொள்ளாதவரும் பிறமொழி நயப்பாளரும், பொருளற்ற பெயர்களைச் சூடிக்கொள்பவராயுமுள்ள தமிழர், பிறமொழியாளர் பலர் தமது பெயர்களைப் பின்வருமாறு இட்டு வழங்குதலைக் காண்கிலர் போலும்.


CHRIS SILVERWOOD - (SILVER- வெள்ளி. WOOD- மரம்)
இங்கிலாந்தின் துடுப்பாட்டவீரர் -1996 - 97.

TIGER WOOD - (TIGER - புலி. WOOD - மரம்)
அமெரிக்கக் கோல்வ் விளையாட்டு வீரர் -1997.

LIANE WINTER - (WINTER - குளிர்காலம்)
செர்மனிய மரதன் ஓட்ட வீராங்கனை -1975.்

DR. LE. DE. FOREST - (FOREST - காடு)
FILL எனப்படும் இசை ஒலியை கண்டுபிடித்த அமெரிக்கர். 1923

ALEXANDER GRAHAM BELL - (BELL - மணி)
தொலைபேசியைக் கண்டு பிடித்த அமெரிக்கர் - 1876.

COLT - (COLT - ஆண்குதிரைக்குட்டி)
ஒரு வகை றிவோல்வரைக் கண்டுபிடித்த அமெரிக்கர் - 1837.

ADAM SMITH - (SMITH - கொற்றொழிலாளி)
பழம் பெரும் பொருளியலறிஞர்.

GARY BECKER - (BECK - மலையருவி)
1992 ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளியல் நோபல் பரிசு பெற்ற அமெரிக்கர்.

SIR RICHARD STONE - (STONE - கல்)
1984 ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளியல் நோபல் பரிசு பெற்ற ஆங்கிலேயர்.

FREDERICK NORTH - (NORTH - வடக்கு)
இலங்கைக்கான இங்கிலாந்தின் ஆளுநர் 1798-1805.

SIR ROBERT BROWNRIG - (BROWN - மண்நிறம்)
இலங்கைக்கான இங்கிலாந்தின் ஆளுநர் 1812-1820

STERN SCOT GORDON BROWN -( BROWN- மண்நிறம்)
இங்கிலாந்தின் நிதியமைச்சர் - 1997.
ROBIN COOK - (ROBIN - ஒருவகைப் பறவை.)

(COOK - சமையலாளர்) - இங்கிலாந்தின் வெளியுறவு அமைச்சர் - 1997.

DR. LIAM FOX - (FOX - நரி)
இங்கிலாந்தின் வெளியுறவுத் துறைத் துணைச்செயலர் - 1997.

மேலும் சில பெயர்கள் :-
ONION, SANDS, FIELD, BLACK, JUNGLE, BEANS, BRIDGE, BAMBOO, HOLDER

பொருள்புரியாது வேற்று மொழிச் சொற்களைப் பெயராகக் கொள்ளும்போது எழும் இடர்களை விளக்க மிகச் சில பெயர்களையே நாம் எடுத்துக் காட்டியுள்ளோம். தமிழரால் இட்டு வழங்கப்படும் பெயர்களில் உள்ள இத்தகைய வழுக்களை வரிசைப்படுத்தின் அதுவே ஒரு நூலாக விரியும்.

தமிழர் தமிழ்மொழியிலே தம் பெயர்களைச் சூட்டிக்கொள்வதற்கு வேண்டிய தமிழ்ப்பெயர்கள் போதா என்ற குறையைப் போக்கும் பொருட்டும் அறியாமையினாலே பிறமொழிப் பெயர்களைத் தமிழ்ப்பெயர்களென மயங்கிச் சூட்டிக்கொள்ளும் எம்மவர்க்குத் தமிழ்ப்பெயர்களை அடையாளங்காட்டும் பொருட்்டும் தமிழ்ப் பெயர்ப்பட்டியலை ஆக்கும் முயற்சியில் இறங்கினோம்.

சங்க இலக்கியங்களிலும், நடைமுறைவழக்கிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் தமிழ்ப்பெயர்களையும் வழக்கிழந்துள்ள தமிழ்ப்பெயர்களையும் சங்க இலக்கியங்களிலிருந்தும் பல்வேறு அகரமுதலிகளிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுத்துத் தொகுத்துள்ளோம். மேலும், கூடுதலான பெயர்களை ஆக்கும் பொருட்டு, பொருள் பொதிந்த பொருத்தமான சொற்களை முன்னும் பின்னும் ஒட்டிப் பல பெயர்களை ஆக்கியுள்ளோம்.

முன்னொட்டுகளாகக் கையாளப்பட்ட சொற்களை அகர வரிசை ஒழுங்கில் நிறுத்தியும் அவற்றுக்கான பொருள்களை அவ்வவ்விடங்களிற் குறித்தும் அவற்றின் கீழ், பெயர்களை அகரவரிசை ஒழுங்கில் அமைத்துமுள்ளோம்.

பின் மொழிகளாயுள்ள சொற்களுக்கான பொருள்களைப் பட்டியலாக்கி அவ்வப்பாற் பெயர்ப்பட்டியலின் இறுதியில் இணைத்துள்ளோம்.

மக்கட்பெயர் அகரவரிசை, நடைமுறைத் தமிழ் வழிகாட்டி, தொடரியங்கள் ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து நான்காவதாக, ' தமிழ்ப்பெயர்க் கையேடு" - மக்கட்பெயர் 46இ000 - என்ற இக்கையேட்டை வெளியிடுகிறோம். இவ்வேடு 25இ000 பெண்பாற் பெயர்களையும் 21இ000 ஆண்பாற் பெயர்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.


இக் கையேட்டிற்கொடுக்கப்பட்டுள்ள முன்மொழி, பின்மொழிகளைக்கொண்டு பொருள் பொதிந்தனவும் வழுவற்றனவும் ஒலிநயமுடையனவுமான அனைத்துப் பெயர்களையும் நாம் ஆக்கவில்லை. ஆகவே, அவ்வாறு செய்யவல்லார் முன்மொழி பின்மொழிகளைப் பொருந்தியவாறு இணைத்து மேலும் பல பெயர்களை ஆக்கிக் கொள்வாரென நம்புகின்றோம்.

தமிழர் ஒவ்வொருவரும் தமிழ்ப்பெயரை இடுவதனூடாகத் தமிழினத்தின் தனித்தன்மை, சிறப்பு என்பவற்றைப் பேணமுடியும்.


இப்பெயர்கள் மக்கள் வழக்கில் வருகின்ற பொழுதே எமது இவ் வருஞ்செயல் பயன்விளைப்பதாகுமென நம்புகிறோம். 'குற்றம் களைந்து குணம் நாடிக் கொள்வதே கற்றறிந்த மாந்தர் கடன்" என்பதற்கிணங்க இவ் வேட்டின்பால் வழுக்கள் காணப்படுமாயின் அவற்றைப் பொறுத்தருள வேண்டுவதோடு எமக்குச் சுட்டிக் காட்டவும் வேண்டுகிறோம்.

- தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் -[23 - 06 - 1997]

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது
அகச்சோலைஆசைமொழி ஆடலரசி  ஆடலிறைவி ஆடவல்லாள் ஆடற்செல்வி ஆடலழகி ஆயிக்கண்ணு ஆயிழை ஆராவமிழ்து ஆராவமுதம் ஆராவமுது ஆராயி ஆலி ஆவுடைநாயகி ஆவுடைநங்கை ஆவுடையம்மா ஆவுடையம்மாள் ஆண்டாள் ஆதி ஆதிமந்தி ஆதிரை ஆம்பல் ஆய்வளை ஆழ்வார்திருமங்கை ஆழ்வார்நங்கை ஆழ்வார் நாயகி ஆழவாரம்மை       ஆழ்வாரம்மா ஆழ்வாரம்மாள் ஆழிமழை ஆறுமுகத்தாய் ஆறுமுகவல்லி இசைச்செல்வி இசை இசையின்பம் இசைஞானி இசையமுது இசையரசி இசைவாணி இடையழகி இந்திரை இந்திரன்தேவி இலங்கிழை இந்திரவரசி இந்திரதேவி இமயம் இமையம் இமயமடந்தை இயலரசி இயற்கை இயற்கையரசி இயற்கைஅழகி இயற்கைஇறைவி இயற்கைஎழிலி இயற்கைச்செல்வி இயற்கைநங்கை இயற்கைத்தேவி இயற்கைமகள் இயற்கைமுதல்வி இயற்கைமுகலி இயற்கைவாணி இயற்கைபித்தி இயற்கைமங்கை இயற்கைவல்லி இயற்கைப்பாவை இயற்கைமணி இலக்கணி இலக்கியம் இளங்கண்ணி இளங்கன்னி இளங்கிளி இளங்குமரி இளங்குயில் இளஞ்சித்திரை இளஞ்செல்வி இளஞ்சசேய் இளநிலா இளம்பிறைக்கண்ணி இளமதி இளமயில் இளமஞ்ஞை இளம்பிறை இளநாச்சி இளந்தத்தை இளந்தென்றல் இளவரசி இளவழகி இளவெயினி இளநகை இளநங்கை இளமங்கை இளையநாச்சியார் இளையவல்லி இறைவி இறைஎழிலி இறையரசி இறைமுதல்வி இறைநங்கை இன்பக்குரல் இன்பக்கிளி இன்பவல்லி இன்புரு இன்பக்கனி இன்சொல்லி இன்மொழி இன்முல்லை இன்னமுது இனிமை இனியள் இனிதின் இயன்றாள் ஈகவரசி ஈகையரசி ஈதலரசி ஈரேழ்பாலை ஈழச்செல்வி ஈழமின்னல் உணர்வரசி உடையாள் உண்ணாமலை உயிரோவியம் உலகம்மை உலகம்மா உலகம்மாள் உலகமுதல்வி உலகநாயகி உலகநங்கை உலகத்தாய் உலகிறைவி உலகமதி உலகமுழுதுடையாள் உமா உமை உமையம்மை உமையரசி உமையாள் உவகை உள்ளொள உளுந்தாயி உயிர்த்துணை ஊக்கச்செல்வி ஊமைத்தேவி ஊழிமுதல்வி எண்டோள்வல்லி எயிற்றி எயினி எல்லி எல்ல்ம்மா எல்லம்மாள் எழில்நிலா எழில்நிலவு எழில்வடிவு எழில்முதல்வி எழில் எழிலி எழிலம்மை எழிலரசி எழிலிறைவி எழிலோவியம் எழிற்செல்வி என்றுமிளையாள் ஏந்திழை ஏரழகி ஏலக்குழலி ஏலம்மாள் ஏலவார்குழலி ஏலேலசிங்கி ஏழிசைஇறைவி ஏழிசைஎழிலி ஏழிசைஒளி ஏழிசைச்செல்வி ஏழிசைதங்கை ஏழிசைதேவி ஏழிசைநங்கை ஏழிசைபாவை ஏழிசைப்பித்தி ஏழிசைமகள் ஏழிசைமங்கை ஏழிசைமணி ஏழிசைமுதல்வி ஏழிசையரசி ஏழிசையழகி ஏழிசைவல்லி ஏழிசைவவாணி ஐயள் ஐயை ஐயம்மா ஐயம்மமாள் ஐவணம் ஒட்டக்கூத்தி ஒண்டமிழரசி ஒண்டொடி ஒப்பனை ஒப்பிலழகி ஒப்பி்லாமணி ஒப்பிலாமொழி ஒப்பிலாநங்கை ஒப்பிலாஅழகி ஒய்யம்மை ஒருமாமணி ஒலி இறைவி ப்லிஎழிலி ஒலிச்செல்வி ஒலித்தங்கை ஒலித்தேவி ஒலிநங்கை ஒலிப்பாவை ஒலிப்பித்தி ஒலிமகள் ஒலிமங்கை ஒலிமணி ஒலிமுகிலி ஒலிமுதல்வி ஒலியரசி ஒலியழகி ஒலிவல்லி ஒலிவாணி ஒளி இழை ஒளி இறைவி ஒளிஎழிலி ஒளிக்கொடி ஒளிச்செல்வி ஒளித்தங்கை ஒளிநங்கை ஒளிநிலா ஒளிப்பாவை ஒளிப்பித்தி ஒளிமகள் ஒளிமங்கை ஒளிமணி ஒளிமலர் ஒளிமுதல்வி ஒளிவடிவு ஒளிவல்லி ஒளிவாணி ஒளிர்மேனி ஓதல் அரசி ஓதற்கிளி ஈவச்செய்தி ஓவியம் ஓவியச்செல்வி ஓவியப்பாவை ஒளவை கடல் அரசி கடல் அழகி கடற்கண்ணி கடல்வாணி கடலாட்சி கடற்கனி கண்ணி கண்ணம்மை கண்ணம்மா கண்ணம்மாள் கண்ணகி கண்ணழகி கண்ணாத்தா கண்ணாத்தாள் கண்ணிமை கண்ணியம்மை கண்ணுக்கினியாள் கண்மணி கணி கதிர் கதிர்மணி கதிர்காமி கதிர்வாணி கதிர்ச்செல்வி கதிர்மதி கதிர்நகை கதிரழகி கதிரொளி கப்பற்செல்வி கயல்விழி கயற்கண்ணி கயற்கொடி கயமலர்க்கண்ணி கருங்குழலி கரும்பனையாள் கரும்பாழி கரும்பாயி கரும்பு கரும்பி கருத்தழகி கருத்தகிளி கருத்தம்மை கருத்தம்மா கருத்தம்மாள் கருமாரி கலை அரசி கலைவாணி கலையழகி கலைமகள் கலைமலர் கலைமணி கலைமான் கவிநிலவு கவின்நிலவு கவிதைவாணி கற்பகம் கற்பு கற்பகவல்லி கற்பகவாணி கற்பரசி கற்புக்கரசி கன்னல் கன்னல்செல்வி கன்னல்மொழி கன்னியம்மை கன்னியம்மா கன்னியம்மாள் கன்னித்தாய் கனிவாய்மொழி கனிமொழி காக்கைப்பாடினி காசியம்மா காசியம்மாள் காந்தள் காத்தாயி காந்தள்சூடி காந்தி காந்திமதி காமக்கண்ணி காமக்கானி காமாட்சி காயாம்பூ காரைக்காலம்மை கார்குழலி கார்முகிலி கார்முகில் காரிகை காவற்பெண்டு காவியங்கண்ணி காவிரி காவேரி காளியம்மை காளியம்மா காளியம்மாள் கிள்ளை கிள்ளைமொழி கிளிக்கண்ணு கிளிமொழி கிளியேந்தி குஞ்சம்மை குஞ்சம்மா குஞ்சம்மாள் குட்டி குட்டியம்மாள் குடிலி குடிலரசி குடியரசு குடியரசி குண்டுமல்லி குண்மாலை குணவழகி குத்தி குப்பி குப்பாயி குப்பம்மா குப்பம்மாள் குமரி குமரிக்கொடி குமரிச்செல்வி குமரிமுத்து குமுதம் குமுதா குமுதினி குமுதவல்லி குமுதவாயாள் குயில்மொழி குயில் குருந்தி குருவம்மா குருவம்மாள் குருமாணிக்கம் குலக்கொடி குலக்கொழுந்து குலமாணிக்கம் குலவாணி குழலி குழல்வாய்மொழி குளத்தூராள் குறள்மொழி குறளமுது குறிஞ்சி குறிஞ்சி இறைவி குறிஞ்சிஎழிலி குறிஞ்சிச்செல்வி குறிஞ்சிநங்கை குறிஞ்சித்தங்கை குறிஞ்சித்தேவி குறிஞ்சிப்பாவை குறிஞ்சிப்பித்தி குறிஞ்சிமகள் குறிஞ்சிமங்கை குறிஞ்சிமணி குறிஞ்சிமலர் குறிஞ்சிமுகிலி குறிஞ்சிமுதல்வி குறிஞ்சியரசி குறிஞ்சியழகி குறிஞ்சிவல்லி குறிஞ்சிவாணி கூந்தலழகி கூந்தல்பிறை கொங்கச்செல்வி கொல்லிப்பாவை கொழுந்து கொழுந்தம்மாள் கொளஞ்சியம்மை கொளஞ்சியம்மா கொளஞ்சியம்மாள் கொற்றவை கொற்றி கொன்றை கோதில்மொழி கோதை கோதைநாயகி கோதயம்மா கோதயம்மாள் கோமகள் கோமதி கோமதிநாயகி கோல்வளை கோல்விழி கோவரசி கோவரசு கோவழகி கோப்பெரும்பெண்டு சங்கு சங்கிலி சங்கிலிநாச்சியார் சடையம்மை சடையம்மா சடையம்மாள் சடைச்சி சந்தச்செல்வி சமரம் (சமர்: போர்; அம்: அழகு) சரிவார்குழலி சண்பகம் சண்பகவல்லி சாலி சாலினி சிங்கி சிட்டு சிந்தாமணி சிந்தாதேவி சிந்து சித்திரை சித்திரைச்செல்வி சித்திரச்செல்வி சித்திரச்செந்தாழை சித்திரப்பாவை சிவக்கொழுந்து       சிவகாமவல்லி சிவசங்கு சிவமாலை சிவந்தி சிவ்வடிவு சிலம்பரசி சிலம்பாயி சிலம்பி சிலம்புச்செல்வி சிலம்பொலி சிலையழகி சிறைச்செல்வி சின்னம்மை சின்னம்மா சின்னம்மாள் சின்னி சின்னு சின்னத்தாய் சின்னதேவி சின்னம்ணி சீர்கலை சுடர்கொடி சுடர்மணி சுடரொளி சுடர்த்தொடி சுரிகுழலி சுரும்பார்குழலி சூடாமணி சூடாமலர் சூடிக்கொடுத்தாள் சூளாமணி சூரி சூரியகாந்தி செங்கண்ணி செங்கனி செங்கனிவாய் செங்கனிவாய்மொழி செங்கனொவாயாள் செங்காந்தள் செங்கொடி செஞ்சாலி செந்தமிழ் செந்தமிழ்ச்செல்வி செந்தமிழரசி செந்திற்செல்வி செந்திரு செந்தில்வடிவு செந்தில்நாயகி செந்தாமரை செந்தாமரைக்கண்ணி செந்தாமரைச்ச்ந்ல்வி செந்தாழை செந்துவரி செம்பியன்மாதேவி செம்மலர் செம்மனச்செல்வி செம்மொழி செய்தவக்கொழுந்து செல்லக்கிளி செல்லம் செல்லம்மா செல்லம்மாள் செல்லத்தரசி செல்லத்தாய் செல்லக்கண்ணு செல்லக்கண்ணி செல்லி செல்வி செல்வக்கொடி செல்லக்கொடி செல்லக்கோடி செல்வநாயகி செவ்வந்தி செவ்வல்லி செவ்வழி செவ்விழி செள்ளை சேயிழை சேரமாதேவி சேரன்மாதேவி சேல்விழி சொக்கி       சொக்காயி சொக்கம்மா சொக்கம்மாள் சொக்கநாயகி சொல்லின்கிழத்தி சோலை சோலையம்மா சோலையம்மாள் சோழன்மாதேவி ஞானம் ஞானசெல்வி ஞானப்பழம் ஞானமலர் ஞானவடிவு ஞானி ஞானப்பூ ஞானமணி த்ங்கம் த்ங்கம்மா தங்கம்மாள் த்ங்கமாலை த்ங்கவல்லி தங்கவடிவு தங்கத்தாய் தஞ்சைவாணி தஞ்சைவடிவு தடங்கண்ணி தண்ணொளி தண்மதி தணிகைச்செல்வி தணிகைவடிவு த்த்தை தமிழ்  இறைவி தமிழ்  எழிலி தமிழ்க்கலை தமிழ்ச்செல்வி தமிழ்ச்சோலை தமிழ்த்தங்கை தமிழ்த்தென்றல் தமிழ்த்தேவி தமிழ்நங்கை தமிழ்ப்பாவை தமிழ்ப்பித்தி தமிழ்ப்புனல் தமிழ்ப்பெண்டி தமிழ்ப்பிராட்டி தமிழ்ப்பொழில் தமிழ்மடந்தை தமிழ்மகள் தமிழ்மங்கை தமிழ்மணி தமிழ்முல்லை தமிழ்முதல்வி தமிழ்வடிவு       தமிழ்வல்லி தமிழ்வாணி தமிழரசி தமிழ்ழகி தமிழமுது தமிழின்பம் தமிழின தம்பிராட்டி தவக்கனி தவமணி தவக்கொழுந்து தன்மானம் தன்க்கொடி தாமரை தாமரைக்கொடி தாமரைக்கண்ணி தாமரைச்செல்வி தாமரைநாயகி தாமரைவாணி தாமக்கண்ணி தாயம்மா தாயம்மாள் தாயாரம்மா தாயாரம்மாள் தாழ்குழல் தாழ்குழலி திங்கட்செல்வி திணைமாலை திரிசடை திரு ஆழ்வார் திருஎழிலி திருச்செல்வி திருத்தங்கை திருத்தேவி திருநங்கை திருப்பாவை திருப்பித்தி திருமகள் திருமணி திருமங்கை திருவல்லி திருவரசி திருக்கனி திருமலர் திருமலைக்குமரி திருமலையம்மாள் திருமாமணி திருமாவுண்ணி திருமொழி திருவளர்செல்வி திருவருள் திருவாய்மொழி திருவிடச்செல்வி தில்லை தில்லைவாணி தில்லைவடிவு தில்லைநாயகி தில்லைத்தாய் தில்லையம்மை தில்லையம்மா தில்லையம்மாள் தீங்கரும்பு தீங்குயில் தீஞ்சொல் துடியிடை துணைமாலை துலங்கொளி தும்பை துளசி துளசிமணி துளசிமாலை துளசியம்மா துளசியம்மாள் தூயவன் தூண்டாவிளக்கு தூயமணி தூமணி தூமலர் தெய்வச்சிலை தெய்வயானை தெய்வானை தன்குமரி தெனறமிழ்ப்பாவை தென்றல் தென்னவன்மாதேவி தென்னிறைவி தேமொழி தேம்பாவணி தேவமணி தேவானை தேவி தேன்குழலி தேன்ருவி தேன்தமிழ் தென்னிலவு தேன்மொழி தேனம்மா தேனம்மாள் தேனரசி தைமகள் தைப்பாவை தையல்       தையல்நாயகி தையலி தையம்மா தையம்மாள் தையல்முத்து தையல்மாணிக்கம் நக்கண்ணை நகைமுத்து நகைமுகை நங்கை நங்கைநல்லாள் நச்செள்ளை நஞ்சம்மா நஞ்சம்மாள் நந்தாமணி நடனம் நடனச்செல்வி நடவரசி நடத்தரசி நடயழகி நத்தத்தை நப்பசலை நப்பின்னை நல்லம்மா நல்லம்மாள் நல்லி நல்வடிவு நல்வெள்ளி நற்குணதேவி நற்செல்வி நறுநுதல் நன்மடந்தை நன்முல்லை நன்னாகை நன்னுதல் நன்னுதலி நாகம்மை நாகம்மா நாகம்மாள் நாகரிகம் நாகரிகி நாகக்கன்னி நாகவல்லி நாகு நாச்சி நாச்சியார் நாச்சியம்மா நாச்சியம்மாள் நாணல் நாணம் நாணம்மாள் நாயகம் நாயகனைப்பிரியாள் நாமடந்தை நாமகள் நாவுக்கரசி நித்தலின்பம் நிலமணி நிலவரசி நிலவழகி நிலவு நிலா நிலாமணி நிழற்கனி நிறைமதி நிறைமொழி நீலக்கண்ணி நீலக்கடல் நீலக்குழலி நீலமுடியாள் நீலமேனி நீலவடிவு நீலவல்லி நீலவிழி நீலம்மை நீலம்மா நீலம்மாள் நீலத்தேவி நீலி நீளக்குழலி நுதற்பிறை நெட்டிமை நெட்டிமையார் நெல்லையம்மை நெல்லையம்மா நெல்லையம்மாள் நெல்லைச்செல்வி நெல்லைவடிவு நெல்லைமுதல்வி நேயமணி நேரிழை பகவதி பகுத்தறிவு பச்சைக்கொடி பச்சைக்கிளி பச்சையம்மை பச்சையம்மா பச்சையம்மாள் பசுங்கிளி பசுங்கொடி பட்ட்த்தரசி பட்டம்மை பட்டம்மா பட்டம்மாள் பட்ட் பட்டாத்தாள் பணிமொழி பண்ணின்நேர்மொழி பதுமை பந்தார்விரலி பரவை பரவைநாச்சி பரவைநாச்சியார் பரணி பரிமேலழகி பவழம் பவழமல்லி பவழக்கொடி பவளக்கொடி பழநி பழநிவடிவு பழனி பழனிவடிவு பழனியம்மை பழநியம்மா பழநியம்மாள் பழனியம்மாள் பன்னீர் பன்னீர்ப்பூ பாகம்பிரியாள் பாடலி பாடினி பாணி பாண்டிமாதெவி பாண்டிமுத்து பாண்டியம்மா பாண்டியம்மாள் பாப்பம்மை பாப்பம்மா பாப்பம்மாள் பாப்பா பாப்பாள் பாப்பாத்தி பாமகள் பால்மொழி பால்ம்மை பாலம்மா பாலம்மாள் பாலைக்கிழத்தி பாலொளி பாவரசி பாவை பாமகள் பிச்சி பிச்சிவடிவு பிராட்டி பிரியாநங்கை பிரியா நல்லி பிறைக்கண்ணி பிறைநிலா பிறைநுதல் பிறைவடிவு பீலிவளை புகழ்ச்செல்வி புகழ்வடிவு புதுமை புதுமலர்ச்செல்வி புலிக்கொடி புலித்தேவி புன்னகை புன்னையாவு புன்னைவனம் புனையா ஓவியம் பூங்கண்ணி பூங்கதிர் பூங்காவனம் பூங்கிளி பூங்குழல் பூங்குழலி பூங்கொடி பூங்கோதை பூச்சூடி பூச்செண்டு பூம்பாவை பூம்கள் பூமயில் பூமாலை பூவரசு பூவரசி பூவல்லி பூவழகி பூவழகு பூவாளி பூவிழி பெரியநாயகி பெரியநாச்சியார் பெருங்கண்ணி பெருங்கோப்பெண்டு பெருஞ்சித்திரை பெருஞ்செல்வி பெருமாட்டி பேச்சிமுத்து பேச்சியம்மாள் பேரெயின்முறுவலார் பேரெயின்முறுவலாள் பைங்கிளி பைங்கொடி பைந்தமிழ்ச்செல்வி பைந்தொடி பொய்கை பொத்தி பொத்யாத்தாள் பொறைச்செல்வி பொற்குழலி பொற்கொடி பொற்செல்வி பொற்பாவை பொற்றாமரை பொற்றொடி பொற்றுனை பொறுமை பொன்கிளி பொன்மகள் பொன்மணி பொன்மயில் பொன்னமாலை பொன்முடி பொன்முத்து பொன்மேனி பொன்மொழி பொன்வடிவு பொன்வண்டு பொன்வல்லி பொன்னரசி பொன்னழகி பொன்னம்மை பொன்னம்மா பொன்னம்மாள் பொன்னனையாள் பொன்னி பொன்னியம்மை பொன்னியம்மா பொன்னியம்மாள் பொன்னுத்தாய் மகிழ்நிலவு மகிழ்ச்சி மங்கம்மை மங்கம்மா மங்கம்மாள் மங்கலம் மங்கலவல்லி மங்கலநாயகி மங்கை மங்கைநல்லாள் மங்கைநாயகி மங்கையற்கரசி மஞ்சு மஞ்சுலா மட்டவிழ்பூங்குழலி மட்க்கொடி மடந்தை மட்டுவார்குழலி மணவழகி மணவழகு மணி மணிக்கொடி மணியொளி மணிமலர் மணிமங்கை மணிமாலை மணியிடைபவளம் மணிமொழி மணிமேகலை மணிநகை மணியரசி மணியழகி மணியிழை மணிவல்லி மணிவடிவு மணிவிளக்கு மதியழகி மதியழகு மதியொளி மயில் மயிலம்மை மயிலம்மா மயிலம்மாள் மயிலனையாள் மயிலைநாயகி மயிலைவடிவு மரகதம் மரகதவல்லி மருத்ம்மை மருத்ம்மா மருதம்மாள் மருந்தி மருதவாணி மருதவல்லி மருதி மல்லி மல்லிகை மலர்க்கணை மலர்க்ழலி மலர்க்கொடி மலர்சூடி மலர்ச்சோலை மலர்மங்கை மலர்மடந்தை மலர்மதி மலர்விழி மலர் மலைமகள் மலைமடந்தை மலைமணி மலையம்மை மலையம்மா மலையம்மாள் மலையரசி மலையான்மகள் மலைவல்லி மலைவளர்மங்கை மல்லம்மை மல்லம்மா மல்லம்மாள் மழைக்கண்ணி மழையரசி மறைச்செல்வி மன்றல் மன்னையரசி மாசாத்தி மாட்த்தி மாண்பு மாணிக்கம் மாண்க்கவல்லி மாலைமதி மாலையம்மை மாலையம்மா மாலையம்மாள் மாதரசி மாதரி மாதவி மாம்பழத்தி மாதினியாள் மாதேவி மாந்தளிர் மாயமடந்தை மாவடுக்கண்ணி மாரித்தாய் மாரிமுத்தாள் மாரிமுத்தம்மாள் மாரியம்மை மாரியம்மா மாரியம்மாள் மான்விழி மாணிறத்தி மாவரசி மின்னல் மின்னல்கொடி மின்னம்மை மின்னையாள் மின்னி மின்னொளி மீனக்கண்ணி மீனக்கொடி மீன்விழி மீனாட்சி முக்கனி முகில் முகிலி முட்த்தாமக்கண்ணி முண்டகக்கண்ணி முத்தம்மை முத்தம்மா முத்தம்மாள் முத்தரசி முத்தழகு முத்தழகி முத்த்மிழ்ச்செல்வி முத்தமிழ்வல்லி முத்தாலம்மை முத்துக்கிளி முத்துக்குமரி முத்துச்செல்வி முத்துநகை முத்துநாயகி முத்துமங்கை முத்துமணி முத்துமாலை முத்துமாரி முப்பிடாதி முருகம்மாள் முருகாயி முரசொலி முல்லை முல்லைக்கொடி முல்லைமுறுவல் முல்லைநகை முல்லைநாயகி முறுவலார் முறுவலாள் முனியம்மை
னியம்மா முனியம்மாள் முன்னேற்றம் மெய்நங்கை மெய்யம்மை மெய்யம்மா மெய்யம்மாள் மெய்யறிவு மையார்தடங்கண்ணி மைவிழி மொய்குழல் மொய்குழலி யாழ்மொழி யாழ்முரி யாழ்மூரிநங்கை யாழிசை யாழினி வஞ்சிக்கொடி வடிவம்மை வடிவம்மா வடிவம்மாள் வடிவரசி வடிவழகி வடிவு வடிவுக்கரசி வடிவுடைநாயகி வண்ணச்செல்வி வண்ணமாலை வண்டார்குழலி வரிவளை வல்லரசி வல்லி வல்லிக்கொடி வள்ளி வள்ளிநாயகி வள்ளிமயில் வள்ளியம்மை வள்ளியம்மா வள்ளியம்மாள் வள்ளைவடிவு வள்ளுவர்மொழி வளர்பிறை வளர்மதி வனப்பகை வனத்தம்மா வாகை வாகைக்கொடி வாட்பாகை வாடாமலர் வாணி வாழ்வரசி வார்குழலி வார்குழல் வாலம்மை வாலம்மா வாலம்மாள் வாலை வாலைக்குமரி வான்குயில் வான்மதி வான்மணி வான்மலர் வான்மலர்க்கண்ணி வான்மலர்க்குழலி வானம்பாடி வானவன்மாதேவி விடுதலை விடுதலைவிரும்பி விளங்கிழை விற்கொடி வீரம்மை வீரம்மா வீரம்மாள் வீரமாதேவி வீரக்கண் வீரக்கண்ணு வீராயி வெண்ணிக்குயத்தி வெண்ணிலா வெண்மணி வெண்டாமரை வெண்டாமரைச்செல்வி வெண்ணகை வெள்ளி வெள்ளியம்மை வள்ளியம்மா வெள்ளியம்மாள் வெள்ளிவீதி வெள்ளிக்கலை வெள்ளிச்செல்வி வெள்ளியம்மை வெள்ளையம்மா வெள்ளையம்மாள் வெற்றிக்கொடி வெற்றிச்செல்வி வெற்றியரசி வேண்மகள் வேண்மாள் வேம்பு வேம்பம்மா வேம்பாயி வேம்பரசி வேயுறுதோளி வேய்தோளி வேய்ங்குழ்ல் வேய்ங்குழ்லி வேலாங்கண்ணி வேல்நாச்சி வேல்நாச்சியார் வேலுநாச்சி வேலுநாச்சியார் வேலுத்தாய் வேற்கண்ணி வேல்மயில் வேல்விழி வேலம்மை வேலம்மா வேலம்மாள் வேலாயி வேலாத்தா வேலாத்தாள் வேளாங்கன்னி வைகறை வையமகள் வையை வைரம் வைரவி வைரமணி வைரமுத்து வைவேற்கண்ணி 


 1. 0 

  Add a comment 2. ஞாயிறு
  ஞாயிறன்
  ஞாயிற்றுச் செல்வன்
  ஞானச்செல்வன்
  ஞானசூரியன்
  ஞானம்
  ஞானன்
  ஞானி
  தக்கன்
  தங்கன்
  தங்கஅரசன்
  தங்கப்பன்
  தங்கப்பான்
  தங்கப்பழம்
  தங்கப்பாண்டியன்
  தங்கவேல்
  தங்கவேலன்
  தங்கையன்
  தங்கையான்
  தங்கத்தம்பி
  தங்கமணி
  தங்கமுத்து
  தஞ்சைவாணன்
  தண்டமிழ்ப்பித்தன்
  தண்ணொளி
  தண்ணொளியன்
  தண்ணளி
  தண்மதியன்
  தணிகைச்செல்வன்
  தணிகைநம்பி
  தணிகைமலை
  தணிகைமலையன்
  தணிகைமுத்து
  தணிகைமுருகன்
  தணிகைவேல்
  தணிகைவேள்
  தத்தப்பன்
  தத்தன்
  தம்பிமுத்து
  தம்பிபிரான்
  தம்பிபிரான்தோழன்
  தமிழ்அரசன்
  தமிழ்அழகன்
  தமிழ்க்கதிர்
  தமிழ்க்கனல்
  தமிழ்க்கடல்
  தமிழ்க்குரிசில்
  தமிழ்க்கிழான்
  தமிழ்க்குடிமகன்
  தமிழ்ச்சிந்தன்
  தமிழ்ச்செல்வம்
  தமிழ்ச்செல்வன்
  தமிழ்ச்சேரன்
  தமிழ்ச்சித்தன்
  தமிழ்க்கூத்தன்
  தமிழ்ஊழியன்
  தமிழ்மணி
  தமிழ்மாறன்
  தமிழ்முடி
  தமிழ்வென்றி
  தமிழ்மல்லன்
  தமிழ்வேலன்
  தமிழ்த்தென்றல்
  தமிழ்த்தும்பி
  தமிழ்த்தம்பி
  தமிழ்த்தொண்டன்
  தமிழ்த்தேறல்
  தமிழ்மறை
  தமிழ்மறையான்
  தமிழ்மாறன்
  தமிழ்முடி
  தமிழ்வென்றி
  தமிழ்மல்லன்
  தமிழ்வேலன்
  தமிழ்த்தென்றல்
  தமிழ்த்தும்பி
  தமிழ்த்தம்பி
  தமிழ்த்தொண்டன்
  தமிழ்த்தேறல்
  தமிழ்மறை
  தமிழ்மறையன்
  தமிழ்மாறன்
  தமிழ்நாவன்
  தமிழ்நாடன்
  தமிழ்நிலவன்
  தமிழ்நெஞ்சன்
  தமிழ்நேயன்
  தமிழ்ப்பித்தன்
  தமிழ்வண்ணன்
  தமிழ்ப்புணல்
  தமிழ்எழிலன்
  தமிழ்நம்பி
  தமிழ்த்தேவன்
  தமிழ்மகன்
  தமிழ்முதல்வன்
  தமிழ்முகிலன்
  தமிழ்ப்பித்தன்
  தமிழ்வளவன்
  தமிழ்வாணன்
  தமிழ்மன்னன்
  தமிழ்வேந்தன்
  தமிழ்வேல்
  தமிழ்வேலன்
  தமிழ்வேள்
  தமிழடியன்
  தமிழண்ணல்
  தமிழப்பன்
  தமிழய்யா
  தமிழரசன்
  தமிழறிமா
  தமிழநேயன்
  தமிழமல்லன்
  தமிழவேங்கை
  தமிழவேல்
  தமிழவேள்
  தமிழழகன்
  தமிழழகு
  தமிழறியும்பெருமாள்
  தமிழன்
  தமிழாசான்
  தமிழாழன்
  தமிழாளன்
  தலைமாலை
  தவமணி
  தவிடன்
  தழும்பன்
  தண்ணியோன்
  தளவாய்
  தனிக்கொடி
  தனித்தமிழ்
  தனியன்
  தன்னொளி
  தன்மானன்
  தாண்டவத்தேவன்
  தாண்டவன்
  தாண்டவன்கோ
  தாண்டவக்கோன்
  தாமரைக்கண்ணன்
  தாமரைச்செல்வன்
  தாமரைமணாளன்
  தாமரைவண்ணன்
  தாமரைக்கண்ணன்
  தாம்பல்கண்ணன்
  தாயங்கண்ணன்
  தாயப்பன்
  தாயுமானவன்
  தாயினுமினியவன்
  தாளப்பன்
  தாளமுத்து  1 

  கருத்துகளைக் காட்டு

 3. சரவணன்
  சரவணத் தமிழன் ,  சரவண வேலன்,  சகடன் ,சங்கு , சங்கண்ணன், சங்கண்ணல்
  சங்கன்
  சங்கிலித்தேவன்
  சங்குப்பிள்ளை
  சங்கேந்தி
  சங்காழியேந்தி
  சட்டையப்பன்
  சடை
  சடையன்
  சடையப்பன்
  சடையோன்
  சப்பாணி
  சந்தன்
  சந்தனம்
  சமன்
  சமன்கோல்


  சர்க்கரை
  சர்க்கரையப்பன்

  சரவணன்
  சரவணத்தமிழன்
  சரவணப்பெம்மான்
  சரவண வேலன்

  சாககையன்
  சாத்தன்
  சாத்தனையான்
  சாத்தையா
  சாத்தப்பன்
  சாத்தப்பா
  சாதியொழிப்பு
  சிங்கன்
  சிங்கண்ணன்
  சிங்கபெருமாள்
  சிங்கமுத்து
  சிங்கப்பன்
  சித்தன்
  சித்தையன்
  சித்தையா
  சித்தரசு
  சித்தரசன்
  சித்திரன்
  சித்திரக்கண்ணன்
  சித்திரவண்ணன்
  சித்திரச்செல்வன்
  சித்திரவாணன்
  சித்திரவேல்
  சித்திரவேலன்
  சித்தனைச்செல்வன்
  சிந்தன்
  சிலம்பன்
  சிலம்பரசன்
  சிலம்புச்செல்வன்
  சிலையழகன்
  சிலையன்
  சிவம்
  சிவக்காந்தன்
  சிவக்குமரன்
  சிவநேயன்
  சிவமுத்து
  சிவமுருகன்
  சிவக்காளை
  சிவத்தத்தன்
  சிவபெருமான்
  சிவமாரன்
  சிவமணி
  சிவன்மகன்
  சிவனருட்செல்வன்
  சிவனடியான்
  சிற்றம்பலம்
  சிற்றரசு
  சிற்றரசன்
  சிற்றரையன்
  சிறுத்தொண்டன்
  சிறைச்தொண்டன்
  சிறைச்செல்வன்
  சின்னப்பன்
  சின்னப்பா
  சின்னபாண்டி
  சின்னப்பாண்டி
  சின்னையன்
  சின்னையா
  சின்னத்தம்பி
  சின்னக்கண்ணன்
  சின்னகண்ணு
  சின்னக்குட்டி
  சின்னாண்டார்
  சின்னாண்டான்
  சின்னாளன்
  சின்னப்பிள்ளை
  சின்னவீரன்
  சின்னான்
  சிவநெறிச்செல்வன்
  சீத்தலைச்சாத்தன்
  சீமான்
  சீர்கலைவண்ணன்
  சீராளன்
  சுடலைமுத்து
  சுடலையாண்டி
  சுடர்மணி
  சுடர்வேந்தன்
  சுடரொளி
  சுரும்பியன்
  சுருளிவேல்
  சுருளிவேலன்
  சுருளிமுருகன்
  சூடாமணி
  சூர்ப்பகை
  சூரப்புலி
  சூரியன்
  சூரியகாந்தன்
  சூளாமணி
  செங்கதிர்
  செங்கதிர்வாணன்
  செங்கண்ணன்
  செங்கணான்
  செங்கனிவாயன்
  செங்கனிவாய்ப்பெருமாள்
  செங்குன்றன்
  செங்கான்
  செங்கீரன்
  செங்கொற்றன்
  செங்கோடன்
  செங்குட்டுவேலன்
  செங்கே
  செங்கோன்
  செங்கோலன்
  செஞ்சொற்கோ
  செஞ்சொற்கோன்
  செஞ்சூரியன்
  செந்நாப்புலவன்
  செந்நெறி
  செந்நெறிஅரசன்
  செந்நெறிஅழகன்
  செந்நெறிஇறைவன்
  செந்நெறிஎழிலன்
  செந்நெறிக்குமரன்
  செந்நெறிச்செல்வன்
  செந்நெறித்தம்பி
  செந்நெறித்தேவன்
  செந்நெறிநம்பி
  செந்நெறிப்பித்தன்
  செந்நெறிமுருகன்
  செந்நெறிமுகிலன்
  செந்நெறிவாணன்
  செந்நெறிவளவன்
  செந்நெறிவாணன்
  செந்நெறிவேல்
  செந்நெறிவேலன்
  செந்நெறிவேந்தன்
  செந்தமிழன்
  செந்தமிழன்பன்
  செந்தமிழ்ச்செல்வன்
  செந்தமிழ்ச்சேய்
  செந்தமிழ்வேங்கை
  செந்தில்
  செந்திலரசன்
  செந்தில்அழகன்
  செந்தில்இறைவன்
  செந்தில்எழிலன்
  செந்தில்குமரன்
  செந்தில்செல்வன்
  செந்தில்தம்பி
  செந்தில்தேவன்
  செந்தில்நம்பி
  செந்தில்பித்தன்
  செந்தில்மகன்
  செந்தில்முருகன்
  செந்தில்முகிலன்
  செந்தில்முதல்வன்
  செந்தில்வண்ணன்
  செந்தில்வளவன்
  செந்தில்வாணன்
  செந்தில்வேல்
  செந்தில்வேந்தன்
  செந்தில்வேலன்
  செந்தாமரைக்கண்ணன்
  செந்தாமரைச்செல்வன்
  செந்தேவன்
  செம்பரிதி
  செம்பியன்
  செம்பியர்கோ
  செம்பியன்வேல்
  செம்பியன்அரிமா
  செம்பையன்
  செம்மேனி
  செம்மல்
  செம்மலை
  செம்மனச்செல்வன்
  செருத்துணை
  செல்லன்
  செல்லப்பன்
  செல்லப்பா
  செல்லையன்
  செல்லையா
  செல்லத்தம்பி
  செல்லப்பாண்டியன்
  செல்லமுத்து
  செல்லக்கண்ணன்
  செல்லக்கண்ணு
  செல்லப்பிள்ளை
  செல்லப்பெருமாள்
  செல்வம்
  செல்வமணி
  செல்வபாண்டியன்
  செல்வகுமரன்
  செல்வக்கடுங்கோ
  செல்வக்கடுங்கோன்
  செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன்
  செல்வநாயகம்
  செவ்வேல்
  செவ்வேலன்
  செவ்வேள்
  செவ்வண்ணன்
  செவ்வைச்சூடுவார்
  செழியன்
  சேக்கிழார்
  சேக்கிழான்
  சேந்தன்
  சேப்பெருமாள்
  சேரமான்
  சேரமான்பெருமான்
  சேயவன்
  சேயோன்
  சேரல்
  சேரல்இரும்பொறை
  சேரலன்
  சேரலாதன்
  சேரவேள்
  சேரன்
  சேவற்கொடியோன்
  சொக்கநாயகன்
  சொக்கநாயகம்
  சொக்கன்
  சொக்கப்பன்
  சொக்கப்பா
  சொல்லழகன்
  சொல்லின்செல்வன்
  சொல்விளங்கும்பெருமாள்
  சொல்விளம்பி
  சொற்கோ
  சோலைமுத்து
  சோலைமணி
  சோலைமலை
  சோலையப்பன்
  சோழன்
  சோழபாண்டியன்
  ஞாயிறு
  ஞாயிறன்
  ஞாயிற்றுச் செல்வன்
  ஞானச்செல்வன்
  ஞானசூரியன்
  ஞானம்
  ஞானன்

  ஞானி
  1 

  கருத்துகளைக் காட்டு

 4.    

  0 

  Add a comment 5. கெட்டிமுத்து
  கேளப்பன்
  கொங்கணன்
  கொங்குவேள்
  கொங்குநாடன்
  கொண்டல்
  கொல்லிவளவன்
  கொல்லிவேள்
  கொழுந்து
  கொளஞ்சியப்பன்
  கொளஞ்சியரசன்
  கொளஞ்சியண்ணல்
  கொளஞ்சியழகன்
  கொளஞ்சிமுருகன்
  கொளஞ்சிக்கொழுந்து
  கொற்கைத்துறைவன்
  கொற்கைப்பாண்டியன்
  கொற்கைமாறன்
  கொற்கைமுத்து
  கொற்கைவேலன்
  கொற்றவன்
  கொற்றங்கொண்டான்
  கொன்றைவேந்தன்
  கொன்றைவேய்ந்தான்
  கோச்சடையான்
  கோச்செங்கணான்
  கோட்புலி
  கோட்புலிநம்பி
  கோப்பெருநற்கிள்ளி
  கோப்பெருஞ்சடையன்
  கோப்பெருஞ்சோழன்
  கோப்பையன்
  கோபாலன்
  கோமகன்
  கோமதிநாயகம்
  கோமான்
  கோயில்பிள்ளை
  கோலப்பன்
  கோவலன்
  கோவிந்தன்
  கோவேந்தன்
  கோவைவாணன்
  கோவைச்செல்வன்
  கோதைமார்பன்
  கோதைமாறன்
  கோனேரியப்பன்
  கைலைஇறைவன்
  கைலைமன்னன்

  கைலைவேந்தன்
  0 

  Add a comment
 6. கெட்டிமுத்து
  கேளப்பன்
  கொங்கணன்
  கொங்குவேள்
  கொங்குநாடன்
  கொண்டல்
  கொல்லிவளவன்
  கொல்லிவேள்
  கொழுந்து
  கொளஞ்சியப்பன்
  கொளஞ்சியரசன்
  கொளஞ்சியண்ணல்
  கொளஞ்சியழகன்
  கொளஞ்சிமுருகன்
  கொளஞ்சிக்கொழுந்து
  கொற்கைத்துறைவன்
  கொற்கைப்பாண்டியன்
  கொற்கைமாறன்
  கொற்கைமுத்து
  கொற்கைவேலன்
  கொற்றவன்
  கொற்றங்கொண்டான்
  கொன்றைவேந்தன்
  கொன்றைவேய்ந்தான்
  கோச்சடையான்
  கோச்செங்கணான்
  கோட்புலி
  கோட்புலிநம்பி
  கோப்பெருநற்கிள்ளி
  கோப்பெருஞ்சடையன்
  கோப்பெருஞ்சோழன்
  கோப்பையன்
  கோபாலன்
  கோமகன்
  கோமதிநாயகம்
  கோமான்
  கோயில்பிள்ளை
  கோலப்பன்
  கோவலன்
  கோவிந்தன்
  கோவேந்தன்
  கோவைவாணன்
  கோவைச்செல்வன்
  கோதைமார்பன்
  கோதைமாறன்
  கோனேரியப்பன்
  கைலைஇறைவன்
  கைலைமன்னன்
  கைலைவேந்தன்
  0 

  Add a comment


 7. கிள்ளி
  கிள்ளிவளவன்
  கிள்ளிவேல்
  கிள்ளிவேள்
  கிழான்
  கிழார்
  கீரன்
  கீரன்கொற்றன்
  கீரந்தை

  குஞ்சன்
  குஞ்சரன்
  குஞ்சப்பன்
  குஞ்சியழகன்
  குட்டுவன்
  குட்டுவன்கோதை
  குட்டுவன்கீரன்
  குடக்கோ
  குடக்கோச்சேரல்
  குடச்சேரல்இரும்பொறை
  குடிலன்
  குடிலரசன்
  குடிலரசு
  குடியரசன்
  குடியரசு
  குண்டுமாணிக்கம்
  குணன்
  குணவழகன்
  குணக்கடலான்
  குணவீரன்
  குணவீரபாண்டியன்
  குணபாண்டியன்
  குப்பன்
  குமரன்
  குமரய்யன்
  குமரய்யா
  குமரகுரு
  குமரகுருபரன்
  குமரப்பன்
  குமரப்பா
  குமரவேல்
  குமரவேலன்
  குமரவேல்
  குமரித்தமிழன்
  குமரிநாடன்
  குமரிவேந்தன்
  குமரிக்கண்டன்
  குமணன்
  குயிலன்
  குருவன்
  குருகூர்நம்பி
  குருவப்பன்
  குருவப்பா
  குருவாயூரப்பன்
  குலச்சிறை
  குலச்சிறையான்
  குலச்சிறையார்
  குலவாணன்
  குழந்தை
  குழந்தைவேல்
  குள்ளப்பன்
  குறவன்கண்ணன்
  குறள்நெறியன்
  குறளடியான்
  குறிஞ்சியரசன்
  குறிஞ்சிஅழகன்
  குறிஞ்சிஎழிலன்
  குறிஞ்சிச்செல்வன்
  குறிஞ்சித்தமிழன்
  குறிஞ்சித்தேவன்
  குறிஞ்சிநம்பி
  குறிஞ்சிநாயகன்
  குறிஞ்சிப்பித்தன்
  குறிஞ்சிமுதல்வன்
  குறிஞ்சிவண்ணன்
  குறிஞ்சிவாணன்
  குறிஞ்சிவேந்தன்
  குறிஞ்சிவேல்
  குறிஞ்சிவேலன்
  குறிஞ்சிவேள்
  குறவழுதி
  குறும்பியன்
  குற்றாலம்
  குற்றாலநாயகம்
  குன்றக்கோ
  குன்றெறிந்தான்
  குன்றத்தூரான்
  குன்றத்தூர்க்கிழார்

  கூடலன்
  கூத்தையன்
  கூடற்கோ
  கூத்தபிரான்
  கூத்தபெருமாள்
  கூத்தபெருமான்
  கூத்தரசு
  கூத்தரசன்
  கூத்தன்
  கூத்திறைவன்
  கூர்வேல்
  கூர்வேலன்
  கூரத்தாழ்வான்
  கூற்றுதைத்தோன்

  கூன்பாண்டியன்
  0 

  Add a comment 8. "தமிழைத் தமிழாக்குவோம்;
  தமிழரைத் தமிழராக்குவோம்."

  "நல்ல தமிழ்ப் பெயரைச் சூட்டுங்கள்!
  நானொரு தமிழனென்று அடையாளம் காட்டுங்கள்!"

  தமிழில் கையெழுத்திடுங்கள்தமிழில் பேசுங்கள்!
  குழந்தையின் பெயருக்கு முன் தாய்தந்தைப்
  பெயர்களின் முன்னெழுத்தை இணையுங்கள்!

  உங்கள் வருவாயில் 10 விழுக்கடாவது சேமியுங்கள்!
  1 விழுக்காடாவது நல்ல தமிழ் நூல்கள் வாங்குங்கள்!
  மாதம் ஒரு தமிழிலக்கியக் கூட்டத்திற்காவது குடும்பத்துடன் செல்லுங்கள்!

  குருதிக் கொடைவிழிக்கொடைஉடற்கொடை செய்க!
  *******************************************************************************************கக்கன்
  கங்கைகொண்டான்
  கச்சியப்பன்
  கட்டழகன்
  கடல் அரசன்
  கடல்வண்ணன்
  கடல்மாவீரன்
  கடற்கரை
  கடாரங்கொண்டான்
  கடடடமுத்து
  கடுங்கோன்
  கடுமான்கிள்ளி
  கடையப்பன்
  கண்ணன்
  கண்ணன்தத்தன்
  கண்ணன்சேந்தன்
  கண்ணம்பானன்
  கண்ணப்பன்
  கண்ணபிரான்
  கண்ணபுரக்கண்ணன்
  கண்ணபுரமால்
  கண்ணபெருமான்
  வண்ணழகன்
  கண்ணாயிரம்
  கண்ணிமை
  கண்ணியன்
  கண்ணிற்கருமணி
  கண்ணையன்
  கண்ணுதல்
  கண்ணுடையப்பன்
  கண்ணுக்கினியான்
  கண்ணுடைவள்ளல்
  கண்ணங்கொற்றன்
  கண்ணங்கொற்றன்
  கண்ணத்தன்
  கணம்புல்லன்
  கணிகண்ணன்
  கணியன்பூங்குன்றன்
  கணையன்
  கணைக்கால்இரும்பொறை
  கதிரரசன்
  கதிரவன்
  கதிர்காமன்
  கதிர்நிலவன்
  கதிர்வாணன்
  கதிர்வேல்
  கதிர்வேலன்
  கதிர்வேல்மாணிக்கம்
  கதிர்வேள்
  கதிர்ச்செல்வன்
  கதிர்மதியன்
  கதிரழகன்
  கதிரன்பன்
  கதிரொளி
  கதிரைவேல்
  கதிரைவேள்
  கந்தன்
  கந்தவேலன்
  கந்தப்பன்
  கந்தப்பான்
  கந்தையன்
  கந்தையா
  கப்பற்செல்வன்
  கபிலன்
  கபிலர்
  கம்பன்
  கம்பர்
  கம்பநாடன்
  கம்பநாட்டாழ்வான்
  கம்பநாட்டாழ்வார்
  கயமன்
  கயல்நாட்டான்
  கயற்கண்ணன்
  கரிகால்சோழன்
  கரிகால்வளவன்
  கரிகால்பெருவளத்தான்
  கரிகாலன்
  கருங்குழலான்
  கருப்பன்
  கருப்பையன்
  கருப்பையா
  கருப்பண்ணன்
  கருத்தன்
  கருத்தழகன்
  கருத்தாழன்
  கருத்தான்
  கருத்தையன்
  கருத்தையா
  கரும்பாயிரம்
  கரும்பாளி
  கரும்புநெஞ்சன்
  கரும்புயலூர்தி
  கருமணி
  கருமுகில்
  கருவூர்த்தேவன்
  கருவூரான்
  கருவூரார்
  கருவூர் நம்பி
  கருவைநாயகன்
  கல்லன்
  கல்லடன்
  கலியன்
  கலிதீர்தான்
  கலிப்பகை
  கலிப்பகையார்
  கலியபெருமாள்
  கலையரசன்
  கலையழகன்
  கலையிறைவன்
  கலைக்கோ
  கலைக்கோன்
  கலைக்கோவன்
  கலைச்செல்வன்
  கலைஞன்
  கலைஞர்
  கலைத்தம்பி
  கலைத்தேவன்
  கலைநம்பி
  கலைநாயகம்
  கலைப்பித்தன்
  கலைமகன்
  கலைமணி
  கலைமன்னன்
  கலைமுகிலன்
  கலைமுதல்வன்
  கலையமுதன்
  கலையன்
  கலைவண்ணன்
  கலைவாணன்
  கலைவேந்தன்
  கலைவேல்
  கலைவேலன்
  கவித்தேவன்
  கவிமுத்து
  கவிதைப்பித்தன்
  கவிதைவாணன்
  கவிநிலவு
  கவிநிலவன்
  கழற்றறிவான்
  கழற்றறிவார்
  கழற்சிங்கன்
  கழாத்தலை
  கழாத்தலைவன்
  கழாத்தலையன்
  கழைமுத்து
  கழைநாடன்
  களவேங்கை
  களஞ்சியம்
  கள்ளபிரான்
  கள்ளவாகை
  கள்ளவேந்தன்
  கள்ளழகன்
  கள்ளழகர்
  கறவைக்காவலன்
  கற்கண்டன்
  கன்னல்செல்வன்
  கன்னல்செல்வம்
  கன்னியப்பன்
  கன்னன்
  கன்னையன்
  கன்னையா
  காஞ்சியப்பன்
  காஞ்சிவேந்தன்
  காஞ்சிவாணன்
  காடவர்கோன்
  காடன்
  காடவன்
  காத்தான்
  காத்தையன்
  காத்தையா
  காத்தபெருமாள்
  காத்தமுத்து
  காந்தன்
  காந்தி
  காமகோடி
  காமன்
  காமையன்
  காய்சினவழுதி
  காயாமலர்வண்ணன்
  கார்மேனி
  கார்வண்ணன்
  கார்முகிலன்
  காராளன்
  காரி
  காரியக்கண்ணன்
  காரிக்கிழான்
  காவிரி
  காவேரி
  காவிரிச்செல்வன்
  காவிரிநாடன்
  காழிவேந்தன்
  காழியப்பன்
  காழிப்பிள்ளை
  காழியர்கோன்
  காளகண்டன்
  காளத்தி
  காளத்தியப்பன்
  காளிமுத்து
  காளியண்ணன்
  காளியப்பன்
  காளை
  காளையப்பன்
  0 

  Add a comment 9. ai

  ஐ .. ஐ  ...ஐ ... ...

  ஐந்தவித்தான்
  ஐந்தெழுத்தன்
  ஐயப்பன்
  ஐயணன்
  ஐயன்பெருமாள்
  ஐயனார்
  ஐயனாரிதன்
  ஐயடிகள்காடவர்கோன்
  ஐயம்பெருமாள்
  ஐயண்ணன்
  ஐயண்ணா
  ஐயா
  ஐயாக்கண்ணு
  ஐயாக்குட்டி
  ஐயாப்பிள்ளை
  ஐயாமுத்து
  ஐயாவு
  ஐயாறு
  ஐயாறப்பன்
  ஐயுடையார்


  ஒ . . . ஓ ..ஓ.. ஓ


  ஒட்டக்கூத்தன்
  ஒப்பிலப்பன்
  ஒப்பிலியப்பன்
  ஒல்காப்புகழோன்
  ஒலிச்செங்கோ
  ஒலியரசன்
  ஒலியழகன்
  ஒலிமுழக்கன்
  ஒளிஇறைவன்
  ஒளிஎழிலன்
  ஒளிச்செல்வன்
  ஒளிநம்பி
  ஒளித்தேவன்
  ஒளிமுதல்வன்
  ஒப்பிலழகு
  ஒப்பிலழகன்
  ஒப்பிலாமணி
  ஒய்யப்பன்
  ஒலியன்
  ஒலியுருவன்  ஒளியன்
  ஒளியவன்
  ஒளியுருவன்
  ஒளிமலரவன்
  ஒள்ளறிவன்
  ஒற்றியூர்நம்பி
  ஓதலன்பன்
  ஓதலாந்தை
  ஓரம்போகி
  ஓரி
  ஓவியன்
  ஓவியச்செல்வன்

  0 

  Add a comment 10. எ..எ..எ..ஏ..ஏ..ஏ..ஏ..ஏ

  ண்குணத்தான்
  எண்குணன்
  எந்தையடியான்
  எப்போதும்வென்றான்
  எம்பெருமான்
  எல்லப்பன்
  எவ்வி
  எழில்
  எழில்நிலவன்
  எழில்முதல்வன்
  எழில்மன்னன்
  எழில்மலை
  எழிலன்
  எழிலன்பன்
  எழிலரசன்

  எழிலரசு
  எயினன்

  எரியீட்டி
  எரியேந்தி
  எரிசுடர்
  எல்லன்
  எழிலிறைவன்
  எழிலோவியன்
  எழிற்செல்வன்
  எழிலுருவன்
  எழினி
  எழுஞாயிறு
  எழுத்தறியும்பெருமாள்
  எறிபத்தன்
  என்றுமிளையான்

  ஏந்தல்
  ஏலேலசிங்கன்

  ஏலேலன்
  ஏழிசை

  ஏழிசைநம்பி
  ஏழிசைஅன்பன்
  ஏழிசைமன்னன்
  ஏழிசைஅரசன்
  ஏழிசைச்செல்வன்
  ஏழைசமுதல்வன்
  ஏழிசைவல்லான்
  ஏழுமலை
  ஏற்றை
  ஏனாதி
  0 

  Add a comment 11. உண்மைப்பித்தன்
  உண்மைவிளம்பி
  உணர்வுப்பித்தன்
  உணர்வரசன்
  உணர்வரசு
  உயர்வுறுவோன்
  உயிரோவியன்
  உதியன்
  உதியன்சேரல்
  உதியஞ்சேரல்
  உந்திபூத்தோன்
  உமைபங்கன்
  உமைபாகன்
  உமையொருபாகன்
  உய்யக்கொண்டான்
  உய்யவந்தான்
  உலகளந்தான்
  உலகப்பன்
  உலகநம்பி
  உலகன்
  உலகையா
  உலகமுதல்வன்
  உலகச்சிற்பி
  உலகச்சிற்பியன்
  உலகஊழியன்
  உலகளந்தான்
  உலகக்குடிமகன்
  உலகநாயகன்
  உலகிறைவன்
  உளங்கவர் அழகன்
  உறங்காப்புலி
  உறையூர்நம்பி
  உறையூர்ச்சோழன்
  உறந்தையரசன்
  உறந்தையரசு
  உதியன்சேரலாதன்

  ஊகவல்லோன்
  ஊகி
  ஊமையன்
  ஊமைத்தேவன்
  ஊமையரசன்
  ஊரவன்
  ஊர்க்காவலன்
  ஊழ்ப்பகை
  ஊரப்பன்
  ஊருணியப்பன்
  ஊழியான்
  ஊழிலான்
  ஊழிமுதல்வன்
  ஊன்பொதிபசுங்குடையான்
  0 

  Add a comment 12. பாவலர் பெருஞ்சித்திரனார் உலகத்தமிழ் முன்னேற்றக்கழகம் தொடங்கிய விழா நாளில் உரையாற்ற வந்திருந்த அமிர்தலிங்கனார் அன்று வெளியிடப்பெற்ற "குழந்தைக்குத்தமிழ்பெயர்கள்" என்ற என் நூலைப் புரட்டி "ஈ" என்ற எழுத்தில் ஈழம் இருக்கின்றதா என்று ஆர்வத்துடன் தேடினார். இன்று ஈழம் இருக்கிறதா? . . . . இருக்கிறது! .. .. ஈகன்
  ஈகவரசன்
  ஈகவரசு
  ஈகையரசன்
  ஈகையரசு
  ஈதலரசன்
  ஈதலரசு
  ஈவப்பன்
  ஈழங்கொண்டான்
  ஈழச்செல்வன்
  ஈழத்தரசன்
  ஈழத்தரசு
  ஈழத்தென்றல்
  ஈழவேந்தன் ..
  0 

  Add a comment
 13. இசைச்செல்வம்
  இசையரசன்
  இசையரசு
  இசைவாணன்
  இடிமுரசு
  இடும்பன்
  இடும்பையன்
  இடைக்காடன்
  இந்திரன்
  இமயவரம்பன்
  இமையாவிழி
  இயக்கன்
  இயலரசன்
  இயலிசைவாணன்
  இயற்றமிழ்நம்பி
  இயற்றமிழ்வாணன்
  இயற்பகை
  இயற்பகையரசன்
  இயற்கைநம்பி
  இயற்கைசெல்வன்
  இயற்கைமுதல்வன்
  இயற்கையன்பன்
  இராவணன்
  இராவண்ணன்
  இரட்டைமலை
  இருசப்பன்
  இருநிதியாளி
  இரும்பிடர்த்தலையான்
  இருமுடிச்சோழன்
  இருங்கோவேள்
  இரும்புநெஞ்சன்
  இரும்பொறை
  இலக்கணக்குமரன்
  இலக்கணன்
  இலக்கியன்
  இலக்கியக்குமரன்
  இலக்குவன்
  இளங்கண்ணன்
  இளங்கதிர்
  இளங்கதிரோன்
  இளங்கம்பன்
  இளங்கீரன்
  இளங்குட்டுவன்
  இளங்குமரன்
  இளங்குமணன்
  இளங்கோ
  இளங்கோன்
  இளங்கோவன்
  இளங்கோவேள்
  இளஞ்சாத்தன்
  இளஞ்சித்திரன்
  இளஞ்செல்வன்
  இளஞ்செழியன்
  இளஞ்சென்னி
  இளஞ்சேட்சென்னி
  இளஞ்சேரல்
  இளஞ்சேரன்
  இளஞ்சேரலாதன்
  இளஞ்சூரியன்
  இளஞாயிறு
  இளநாகன்
  இளந்தச்சன்
  இளந்தத்தன்
  இளந்தமிழன்
  இளந்திருமாறன்
  இளந்திரையன்
  இளந்தேவன்
  இளம்பரிதி
  இளம்பெருமாள்
  இளம்பெருமான்
  இளம்பெருவழுதி
  இளம்பேகன்
  இளம்பூதன்
  இளம்போதி
  இளமகன்
  இளமதியன்
  இளமாறன்
  இளமுருகன்
  இளம்வழுதி
  இளையபெருமாள்
  இளையநம்பி
  இளையான்குடிமாறன்
  இளவரசன்
  இளவரசு
  இளவழகு
  இளவழகன்
  இளவெளியான்
  இளவெயினன்
  இளவேட்டன்
  இளநாகன்
  இளமாறன்
  இளயபெருமாள்
  இளையபெருமாள்
  இறைவன்
  இறையான்
  இறைப்பணியன்
  இறையன்
  இறைஎழிலன்
  இறையவன்
  இறையரசன்
  இறையரசு
  இறைக்குரு
  இறைக்குருவன்
  இறையாசான்
  இறையாசிரியன்
  இறையன்பன்
  இறைபடியான்
  இறையருளி
  இறைமுருகன்
  இறைமுதல்வன்
  இறைநம்பி
  இறைவாணன்
  இறைப்பண்டுவன்
  இன்றமிழன்
  இன்பன்
  இன்பநாயகம்
  இன்சொல்லன்
  இன்பக்கவி
  இனியன்
  இனியவன்
  0 

  Add a comment

 14. ஆடலரசன்
  ஆடலரசு
  ஆடலிறைவன்
  ஆடவல்லான்
  ஆடல்வல்லான்
  ஆடற்கோ
  ஆடற்செல்வன்
  ஆடலழகன்
  ஆனைமுகன்
  ஆடியபாதம்
  ஆண்டி
  ஆண்டியப்பன்
  ஆண்டமுத்து
  ஆதன்
  ஆதப்பன்
  ஆதவன்
  ஆத்திசூடி
  ஆத்திநல்லார்
  ஆத்திநள்ளார்
  ஆத்தியப்பன்
  ஆதியண்ணல்
  ஆதியப்பன்
  ஆதித்தன்
  ஆதிபகவன்
  ஆதிமுதல்வன்
  ஆதிமூலம்
  ஆதிவாயில்
  ஆமருவியப்பன்
  ஆயர்கோ
  ஆயர்கோன்
  ஆயரண்ணல்
  ஆராவமுதன்
  ஆரூரன்
  ஆலமர்செல்வன்
  ஆலவாயண்ணல்
  ஆலாலன்
  ஆலிறைவன்
  ஆலிலைச்செல்வன்
  ஆவுடைநாயகன்
  ஆவுடையப்பன்
  ஆழ்வாரப்பன்
  ஆழ்வார்நம்பி
  ஆழ்வார்
  ஆவுடைநாயகம்
  ஆழி
  ஆழிமுத்து
  ஆழிமழைக்கண்ணன்
  ஆழியணணல்
  ஆளப்பிறந்தான்
  ஆளவந்தான்
  ஆளவந்தார்
  ஆளுடையஅரசு
  ஆளுடையநம்பி
  ஆளுடையபிள்ளை
  ஆறுமுகம்
  ஆறுமுகன்
  ஆறுமுகவேல்
  ஆறுமுகவேலன்
  ஆறிறைவன்
  ஆற்றலரசு
  ஆனைமுத்து
  0 

  Add a comment 15. அகரன்
  அகன்
  அகத்தியன்
  அகத்தினியன்
  அகநகன்
  அகமுடைநம்பி
  அகவழகன்
  அகல்நெஞ்சன்
  அஞ்சாநெஞ்சன்
  அஞ்சனவண்ணன்
  அஞ்சனமழகியபிள்ளை
  அஞ்சி
  அஞ்சையா
  அசோகன்
  அசோகின்பெருந்தகை
  அடல்எழிலன்
  அடலேறு
  அடியான்
  அடியவன்
  அடியார்க்கடியான்
  அடியார்க்குநல்லான்
  அடிகளாசிரியன்
  அடைக்கலம்
  அண்ணல்
  அண்ணல்தங்கோ
  அண்ணாமலை
  அண்டிரன்
  அத்தன்
  அத்தியப்பன்
  அதிகமான்
  அதிவீரன்
  அதிவீரபாண்டியன்
  அதிசூரன்
  அதிகுணன்
  அதியமான்
  அதியமான் நெடுமானஞ்சி
  அதியன்
  அந்திவண்ணன்
  அந்துவன்
  அப்பர்
  அப்பன்
  அப்பையா
  அப்பூதி
  அப்பாக்கண்ணு
  அப்பாப்பிள்ளை
  அம்பன்
  அம்பலம்
  அம்பலவாணன்
  அம்பலத்தரசன்
  அம்பலத்தாடி
  அம்மூவன்
  அம்மையப்பன்
  அமிழ்தரசன்
  அமிழ்திறைவன்
  அமுதன்
  அமுதவாணன்
  அரங்கன்
  அரங்கநாயகம்
  அரங்கவரசன்
  அரங்கக்குருவன்
  அரசப்பன்
  அரங்கண்ணல்
  அரசமலை
  அரசன்
  அரசர்க்கரசன்
  அரசவிந்திரன்
  அரசவேந்தன்
  அரசிளங்கோ
  அரசிறைவன்
  அரசு
  அரசுமலை
  அரசுத்தந்தை
  அரணமுறுவல்
  அரவணியான்
  அரன்
  அரிசில்கிழான்
  அரியநாயகம்
  அரியபிள்ளை
  அரியமுத்து
  அரிமா
  அரிமாச்செல்வன்
  அரிமாப்பாண்டியன்
  அருங்கலன்
  அருங்கலநாயகன்
  அருகன்
  அருக்கன்
  அருண்மொழி
  அருண்மொழித்தேவன்
  அரும்பன்
  அருளரசன்
  அருளரசு
  அருளப்பன்
  அருளம்பலம்
  அருளாளன்
  அருளாழி
  அருளாளி
  அருளி
  அருளுடைநம்பி
  அருள்
  அருள் நாயகம்
  அருள்வடிவேல்
  அருள்நம்பி
  அருள்நிலவன்
  அருள்மணி
  அருள்வேல்
  அருட்கண்ணன்
  அருட்செல்வன்
  அருட்கையன்
  அருட்குமரன்
  அருமருந்தன்
  அருமைக்கண்ணன்
  அருமைக்கண்ணு
  அருமைச்செல்வன்
  அருமைத்தம்பி
  அருமைமணி
  அருமைநாயகம்
  அருமையரசன்
  அவைக்கஞ்சான்
  அழகர்
  அழகர்நம்பி
  அழகன்
  அழகரசன்
  அழகரசு
  அழகப்பன்
  அழகடியான்
  அழகமுத்து
  அழகியகூத்தன்
  அழகுசெந்தில்
  அழகுமுத்து
  அழகினுருவன்
  அழகியசிற்றம்பலம்
  அழகியசோழன்
  அழகியபல்லவன்
  அழகியபாண்டியன்
  அழகியபெருமாள்
  அழகியவாணன்
  அழகியமணவாளன்
  அழகுமணிவேல்
  அழகையன்
  அழகுமுருகன்
  அழகோவியன்
  அழகுபாண்டியன்
  அழகு
  அழகுதிருமலை
  அழகுநம்பி
  அழகுருநம்பி
  அழகுவேல்
  அழகுவேள்
  அளப்பருங்கடலான்
  அளகைப்பிரியன்
  அறச்செல்வன்
  அறம்
  அறவன்
  அறம்வளர்த்தநம்பி
  அறவாழி
  அறவாழிஅந்தணன்
  அறவணன்
  அறவாணன்
  அறிவன்
  அறிவரசு
  அறிவாளன்
  அறிவுமதி
  அறிவொளி
  அறிவுக்கனி
  அறிவுக்கரசு
  அறிவுக்கொழுந்து
  அறிவுச்சுடர்
  அறிவுடைஅரசன்
  அறிவுடைச்செந்தில்
  அறிவுச்செல்வன்
  அறிவுச்செல்வம்
  அறிவுநம்பி
  அறிவுடைநம்பி
  அறிவுமணி
  அறிவழகன்
  அறிவழகு
  அறிவண்ணல்
  அறிவுடையரசன்
  அறிவுக்கடலான்
  அறிவுக்கனல்
  அறிவுறுவோன்
  அறுபடையோன்
  அறுமீன்காதலன்
  அன்பு
  அன்புப்பழம்நீ
  அன்புக்கனி
  அன்புமணி
  அன்புச்செழியன்
  அன்புச்செல்வன்
  அன்பரசன்
  அன்பரசு
  அன்பண்ணல்
  அன்பழகன்
  அன்பழகு
  அன்பினுருவன்
  அன்பாளன்
  அன்பிற்கரசு
  அன்புடைநம்பி
  அன்புநிலவன்
  அன்புவேல்
  அன்புவீரன்
  அன்புமுருகன்
  அன்புவாணன்
  அன்புமன்னன்
  அன்புத்தேவன்தமிழ் மக்கட்பெயர் -பெண்பெயர்


தமிழ் மக்கட்பெயர் -பெண்பெயர்
[அ(1,2)] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
[] [கா] [கி] [கு] [கூ] [கே] [கை] [கொ] [கோ]
[] [சா] [சி] [சீ] [சு] [சூ] [செ] [சே] [சொ] [சோ]
[ஞா] [] [தா] [தி] [தீ] [து] [தூ] [தெ] [தே] [தை] [தொ] [தோ]
[] [நா] [நி] [நீ] [நு] [நெ] [நே] [நொ]
[] [பா] [பி] [பீ] [பு] [பூ] [பெ] [பே] [பை] [பொ] [போ]
[] [மா] [மி] [மீ] [மு] [மூ] [மெ] [மே] [மை] [மொ] [மோ] [மெள]
[யா] [] [வா] [வி] [வீ] [வெ] [வே] [வை ]
[பொதுவானவை]


தமிழ் மக்கட்பெயர் -ஆண்பெயர்


தமிழ் மக்கட்பெயர் -ஆண்பெயர்
[ ][] [] [] [] [] [] [] [] [] [ ]
[] [கா] [கி] [கீ] [கு] [கூ] [கெ] [கே] [கை] [கொ] [கோ]
[] [சா] [சி] [சீ] [சு] [சூ] [செ] [சே] [சை] [சொ] [சோ]
[ஞா] [] [தா] [தி] [தீ] [து] [தூ] [தெ] [தே] [தை] [தொ] [தோ]
[] [நா] [நி] [நீ] [நு] [நூ] [நெ] [நே] [நை] [நொ] [நோ]
[] [பா] [பி] [பீ] [பு] [பூ] [பெ] [பே] [பை] [பொ] [போ]
[] [மா] [மி] [மீ] [மு] [மூ] [மெ] [மே] [மை] [மொ] [மோ]
[யா] [] [வா] [வி] [வீ] [வெ] [வே] [வை ]
[பொதுவானவை]


பொதுவான மக்கட் பெண் பெயர் -பொதுவானவை


வைகறை - விடியல்.
வைகறை
வைகறைக்கதிர்
வைகறைக்கிளி
வைகறைக்குயில்
வைகறைச்சுடர்
வைகறைச்செல்வி
வைகறைத்தாமரை
வைகறைத்தென்றல்
வைகறைத்தேவி
வைகறைநங்கை
வைகறைப்பகல்
வைகறைப்பண்
வைகறைப்பரிதி
வைகறைப்பூ
வைகறைமகள்
வைகறைமங்கை
வைகறைமடந்தை
வைகறைமணி
வைகறைமயில்
வைகறைமலர்
வைகறைமுத்து
வைகறைமுரசு
வைகறையரசி
வைகறையழகி
வைகறையழகு
வைகறையாள்
வைகறையிசை
வைகறையின்பம்
வைகறையினி
வைகறையினியள்
வைகறையினியாள்
வைகறையெழில்
வைகறையெழிலி
வைகறையொலி
வைகறையொளி
வைகறைவடிவு
வைகறைவல்லி
வைகறைவாடை
வைகறைவாணி
வைகறைவாரி
வைகறைவானம்
வைகறைவெள்ளி

வைகை -ஓராறு.
வைகை
வைகைக்கயல்
வைகைக்கலம்
வைகைக்கழனி
வைகைக்கனி
வைகைக்கிளி
வைகைக்குமரி
வைகைக்குயில்
வைகைக்கூடல்
வைகைக்கொடி
வைகைக்கொழுந்து
வைகைக்கோதை
வைகைச்சந்தனம்
வைகைச்சாந்து
வைகைச்சுடர்
வைகைச்சுரபி
வைகைச்செல்வம்
வைகைச்செல்வி
வைகைச்சோலை
வைகைத்தங்கம்
வைகைத்தங்கை
வைகைத்தமிழ்
வைகைத்தலைவி
வைகைத்தாய்
வைகைத்திரு
வைகைத்துறை
வைகைத்தூயோள்
வைகைத்தென்றல்
வைகைத்தேவி
வைகைத்தேன்
வைகைத்தையல்
வைகைத்தோகை
வைகைநங்கை
வைகைநல்லாள்
வைகைநிலவு
வைகைநிலா
வைகைநெஞ்சள்
வைகைப்பிடி
வைகைப்பிணை
வைகைப்பிள்ளை
வைகைப்புகழ்
வைகைப்புணை
வைகைப்புனல்
வைகைப்பூவை
வைகைப்பெண்
வைகைப்பெண்டு
வைகைப்பொட்டு
வைகைப்பொழில்
வைகைப்பொன்னி
வைகைமகள்
வைகைமங்கை
வைகைமடந்தை
வைகைமணி
வைகைமதி
வைகைமயில்
வைகைமருதம்
வைகைமலர்
வைகைமாலை
வைகைமான்
வைகைமீன்
வைகைமுத்து
வைகைமுதல்வி
வைகைமுதலி
வைகைமுரசு
வைகைமுல்லை
வைகைமுறுவல்
வைகைமேழி
வைகையணி
வைகையம்மா
வைகையம்மை
வைகையமுது
வைகையரசி
வைகையரி
வைகையலை
வைகையழகி
வைகையழகு
வைகையன்னை
வைகையாள்
வைகையாறு
வைகையிசை
வைகையிறைவி
வைகையின்பம்
வைகையினி
வைகையினியள்
வைகையினியாள்
வைகையுரு
வைகைய10ராள்
வைகையெயினி
வைகையெழில்
வைகையெழிலி
வைகையேரி
வைகையொலி
வைகையொளி
வைகையோவியம்
வைகைவடிவு
வைகைவயல்
வைகைவல்லி
வைகைவள்ளி
வைகைவாணி
வைகைவாழி
வைகைவாளை
வைகைவிளக்கு
வைகைவேய்
வைகைவேரல்
வைகைவேரி
வைகைவேல்

அணி - அழகு.
அத்தி - ஒருவகை மரம்.
அம்மா - மேலானவள்.
அம்மாள் - மேலானவள்.
அம்மை - மேலானவள்.
அமுதம் - இன்னுணவு, சாவாமருந்து.
அமுது - இன்னுணவு, சாவாமருந்து.
அரசி - தலைவி, முதல்வி
அரசு - ஆள்பவள்.
அரண் - காப்பு.
அரி - வண்டு.
அருவி - நீரூற்று, மலையின்வீழ் புனல்.
அல்லி - ஒருவகை நீர்க்கொடி.
அலரி - ஒருவகை மலர்ச்செடி.
அலை - நீரலை, நீர்த்திரை.
அழகி - அழகானவள்.
அழகு - எழில்.
அறிவு - கல்வி, அறிவுணர்வு.
அன்பு - பற்று.
அன்னை - தாய்.


ஆத்தி - ஒருவகைமரம்.
ஆம்பல் - ஆம்பற்கொடி.
ஆவரசு - ஒருவகைச்செடி.
ஆழி - கடல்.
ஆளி - ஆள்பவள்.
ஆள் - பெண்பால் ஈறு.
ஆற்றல் - திறன்.


இசை - புகழ்.
இடை - மருங்கு, நடு.
இத்தி - ஒருவகைமரம்.
இமை - கண்ணிமை.
இழை - நுண்மை.
இழையாள் - அணிகலமுடையாள்.
இறைவி - தலைவி.
இன்பம் - மகிழ்ச்சி, இனிமை.
இனி - பெண்பாற் பின்னொட்டு.
இனியள் - இனியவள்.
இனியாள் - இனியவள்.


உடையாள் - உடையவள்.
உரு - வடிவம்.


ஊராள் - ஊரைச்சார்ந்தவள்.


எயினி - இடைக்குலப்பெண்.
எரி - நெருப்பு.
எழில் - அழகு.
எழிலி - அழகானவள்.
எழினி - திரை போன்றவள்.


ஏந்தி - மேலானவள், தலைமைப்பண்புடையவள்.
ஏரி - நீரேரி.


ஒலி - ஓசை.
ஒளி - வெளிச்சம்.


ஓதி - கூந்தல்.
ஓவியம் - சித்திரம்.


கடல் - பருமை.
கண்ணி - கண்போன்றவள்,கண்ணில்நிற்பவள், கண்ணையுடையவள்.
கண்ணு - கண்போன்றவள்,கண்ணில்நிற்பவள், கண்ணையுடையவள்.
கணை - அம்பு.
கதிர் - ஒளி, சுடர்.
கயம் - பெருமை, மென்மை, இளமை.
கயல் - மீன்.
கரை - எல்லை.
கலம் - கொள்கலம், அணிகலன், மரக்கலம், படைக்கலம்.
கலை - கல்வி.
கழல் - ஓரணிகலன்.
கழனி - வயல்.
கழி - கழிநிலம், மிகுதி.
கழை - மூங்கில்.
கனல் - நெருப்பு.
கனி - பழம்.

கா
கா - சோலை.
காஞ்சி - ஒருவகைமரம்.
காடு - கானம்.
காந்தள் - ஒருவகைமலர்.
கானல் - கடற்கரைப்புறச்சோலை.

கி
கிணை - தோற்கருவி.
கிள்ளை - கிளி.
கிளி - கிளி.

கு
குஞ்சு - இளையவள்.
குட்டி - இளையவள், சிறுபெண்.
குடிமகள் - குடிப்பிறப்புடையவள்.
குமரி - இளம்பெண்.
குயில் - ஒருபறவை.
குரல் - மிடற்றிசை.
குருவி - சிறுபறவை.
குவை - குவியல்.
குழல் - கூந்தல்.
குழலி - கூந்தலையுடையவள்.
குழை - காதணி.
குளத்தள் - குளத்தையுடையவள்.
குறிஞ்சி - குறிஞ்சிமலர், மலை.
குன்றம் - சிறுமலை.

கூ
கூடல் - ஓரூர்.
கூந்தல் - குழல்.
கொ
கொடி - கொடிபோன்றவள்.
கொடை - பேறு, வள்ளன்மை.
கொம்பு - ஒருவகை இசைக்கருவி.
கொழுந்து - சுடர், இளந்தளிர், இளமை, மென்மை.
கொன்றை - ஒருமரம்.

கோ
கோதை - மாலை.


சந்தனம் - மணங்கமழ்மரம், மணச்சாந்து.
சாந்து - மணச்சாந்து.
சாரல் - மலைச்சாரல்.

சி
சிட்டு - ஒருகுருவி.
சிலம்பு - காற்சிலம்பு.
சிவப்பி - சிவந்தநிறமுடையாள்.
சு
சுடர் - ஒளி.
சுரபி - சுரப்பவள்.
சுனை - நீர்ச்சுனை.

சூ
சூடி - அணிந்தவள்.

செ
செடி - செடி.
செம்மை - சீர்மை, சிறப்பு.
செருந்தி - ஒருவகைச்செடி.
செல்லம் - அருமை.
செல்வம் - திரு.
செல்வி - மகள்.
செவ்வந்தி - செவ்வந்திச்செடி.

சே
சேந்தி - சிவந்தவள்.
சேய் - மகள்.

சொ
சொல் - மொழி.

சோ
சோணை - ஓராறு.
சோலை - கா.

தகை - தகுதி, தகைமை.
தகையள் - தகுதியுடையவள், தகமையுடையவள்.
தங்கம் - தங்கமனையவள்.
தங்கை - பின்பிறந்தவள்.
தணல் - நெருப்பு.
தணிகை - ஓரிடம்.
தமிழ் - இனிமை, நீர்மை.
தலைவி - மேலானவள், முதல்வி.
தழல் - நெருப்பு.
தழை - தளிர்.

தா
தாமரை - ஒருமலர்.
தாய் - அன்னை, மேலானவள்.
தானை - படை.

தி
திங்கள் - மதி, நிலவு.
திரு - செல்வம்.
திருவருள் - அருள்.
திறல் - திறமை.

தீ
தீ - நெருப்பு.

து
துகிர் - பவளம்.
துடி - உடுக்கு.
துணை - நட்பு, உறவு.
துளசி - ஒருவகைச்செடி.
துறை - கலைப்பிரிவு, இடம்.

தூ
தூயவள் - தூய்மையானவள்.


தெ
தென்றல் - இளங்காற்று.

தே
தேவி - மேலானவள்.
தேன் - தேறல்.

தை
தையல் - பெண்மகள்.

தொ
தொடி - வளையல், வளையலணிந்தவள்.
தொடை - மாலை.

தோ
தோகை - மயில்.
தோழி - தோழமையுடையவள்.


நகை - அணிகலன், நகையுணர்வு.
நங்கை - பெண்ணிற்சிறந்தவள்.
நல்லள் - நல்லவள்.
நன்னி - நல்லவள்.

நா
நா - நாக்கு.
நாச்சி - தலைவி.
நாச்சியார் - தலைவி.

நி
நிலவு - திங்கள், திங்களொளி.
நிலா - மதி, மதியொளி.

நு
நுதல் - நெற்றி.


நெ
நெஞ்சள் - உள்ளமுடையவள்.
நெய்தல் - கழிநிலத்துமலர்.
நெல்லியள் - நெல்லிய10ராள்.
நெறி - நல்வழி.

நே
நேரியள் - நேர்வழிச்செல்பவள்.

நொ
நொச்சி - ஒருவகைமரம்.


பகல் - ஒளி.
பகன்றை - ஒருவகைச்செடி.
படை - தானை.
பண் - இசை.
பணை - பெருமை.
பரிதி - ஒளி.
பருத்தி - ஒருவகைச்செடி.
பழம் - கனி.

பா
பாடி - பாடுபவள், படைவீடு.
பாடினி - பாடுபவள்.
பாதிரி - ஒருமலர்.
பாலை - ஒருவகைப்பண்.
பி
பிச்சி - ஒருமலர்.
பிடி - பெண்யானை.
பிணை - பெண்மான்.
பிராட்டி - பெருமாட்டி.
பிள்ளை - பிள்ளை.
பிறை - பிறைமதி.


பு
புகழ் - இசை.
புணை - ஓடம்.
புதுமை - விருந்து, யாணர்.
புலமை - அறிவுடைமை.
புலி - வேங்கை.
புன்னை - ஒருமரம்.
புனல் - நீர்.

பூ
பூ - மலர்.
பூவை - நாகணவாய்.

பெ
பெண் - பெண்.
பெண்டு - பெண்டு.

பொ
பொட்டு -நெற்றியிலிடப்படுவது.
பொருநை - ஓராறு.
பொழில் - பூங்கா.
பொறை - பொறுமை.
பொறையள் -பொறுமையுடையவள்.
பொன் - பொன்போன்றவள்.
பொன்னி - பொன்போன்றவள்.

போ
போர் - அமர்.


மகள் - பெண்பிள்ளை.
மங்கை - பெண்.
மடந்தை - பெண்.
மணம் - நறுமணம்.
மணி - அழகு, மதிப்பு.
மதி - நிலவு.
மயில் - மயில் போன்றவள்.
மருதம் - மருதநிலம்.
மலர் - பூ.
மலை - கோடு, குவடு.
மலையள் - மலைபோன்றவள்.
மழை - விண்ணீர்.
மறை - மெய்ந்நெறி.
மனை - இல்லம்.

மா
மா - செல்வம், பெருமை, வலிமை, அழகு.
மாதேவி - பெருந்தேவி.
மாதுளை - ஒருவகைச்செடி.
மாமனி - பெருமணி.
மாமதி - பெரியமதி.
மாமயில் - பெரியமயில்.
மாரி - மழை.
மாலை - கோதை.
மான் - ஒருவிலங்கு.
மானம் - மானமுடையவள்.
மானி - மானமுடையவள்.

மி
மின்னல் - ஒளி.

மீ
மீன் - நீர்வாழ் உயிரினம்.

மு
முகில் - கார், மேகம்.
முகிலி - முகில்போன்றவள்.
முகை - மொட்டு.
முடி - தலைமை.
முத்து - ஒன்பான் மணியிலொன்று.
முதல்வி - முதன்மையானவள்.
முதலி - முதன்மையானவள்.
முரசு - போர்முரசு, வெற்றிமுரசு..
முல்லை - கொடிவகை.
முறுவல் - இளநகை.
மே
மேழி - கலப்பை.

மை
மைவிழி - மைதீட்டியவிழி.

மொ
மொட்டு - முகை, அரும்பு.
மொழி - சொல்.

மோ
மோனை - முதன்மை.

யா
யாழ் - ஒருவகை இசைக்கருவி.


வடிவு - உருவுடையவள்.
வயல் - கழனி.
வல்லாள் - ஆற்றலுடையவள்.
வல்லி - ஆற்றலுடையவள்.
வள்ளி - வண்மையுடையவள், கொடிபோன்றவள்.
வளை - வளையல்.

வா
வாகை - வெற்றி.
வாடை - காற்று.
வாணி - வல்லவள், வண்மையுடையவள்.
வாரி - கடல்.
வாழி - வாழ்த்து.
வாழை - ஒருவகைமரம்.
வாளை - ஒருவகைமீன்.
வானம் - விண்.

வி
வில் - போர்க்கருவிகளுளொன்று.
விழி - கண்.
விளக்கு - சுடர், ஒளி.
விளை - விளைவு.
விறல் - வெற்றி, வலிமை, வீரம்.
விறலி - பாடுபவள், ஆடுபவள்.

வீ
வீ - மலர்.
வீரை - வீரமுடையவள்.

வெ
வெட்சி - ஒருவகைப்பூ.
வெண்ணி - ஓரூர்.
வெள்ளி - வெண்பொன்.
வெற்றி - மேம்பாடு.

வே
வேங்கை - புலி.
வேம்பு - ஒருவகைமரம்.
வேய் - மூங்கில்.
வேரல் - மூங்கில்.
வேரி - தேன்.
வேல் -ஒருவகைப்போர்க்கருவி.


தமிழ் மக்கட்பெயர் -ஆண்பெயர்-பொதுவானவை

அனைத்திலும் விடுபட்டவை

அகன் - உள்ளத்தன்
அஞ்சான் - அஞ்சாதவன், அச்சமற்றவன்
அஞ்சி - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன் பெயர்
அண்ணல் - தலைமைப்பண்புடைவன்
அத்தி - தமிழரசன் ஒருவனின் பெயர்
அப்பன் - மேலோன்
அம்பி - ஓடம்
அமுதன் - இனியவன், அமுதத்தையொத்தவன்
அமுது - இனிமை
அரசன் - வேந்தன்
அரசு - வேந்து
அரியன் - அருமையானவன், அரிபோன்றவன்
அருவி - நீரூற்று, மலையின்வீழ்புனல்
அலை - நீரலை, நீர்த்திரை
அழகன் - அழகானவன்
அழகு - எழில்
அறவன் - அறமுடையவன்
அறவோன் - அறமுடையவன்
அறிஞன் - அறிவுடையவன்
அறிவன் - அறிவுடையவன்
அறிவு - அறிவுடையவன்
அன் - ஆண்பால்ஈறு
அன்பன் - அன்புடையவன்
அன்பு - அன்புடைமை


ஆளன் - ஆள்பவன்
ஆளி - ஆள்பவன்
ஆற்றல் - திறனுடையவன்
ஆற்றலன் - திறலன், திறலோன்


இசை - புகழ், பண்
இசைஞன் - பாடகன்
இயன் - பின்னொட்டு
இன்பம் - உவகை, மகிழ்ச்;சி
இன்பன் - மகிழ்ச்சியுடையவன்
இனியன் - இனிமையானவன்


உடையான் - உடையவன்
உரவோன் - உறுதியுடையவன்
உருவன் - உருவமுடையவன்
உழவன் - உழுபவன்
உறைவோன் - வாழ்பவன் - தங்குபவன்


ஊரன் - ஊரைச்சார்ந்தவன், ஊரையுடையவன்
ஊரான் - ஊரைச்சார்ந்தவன், ஊரையுடையவன்
ஊரோன் - ஊரைச்சார்ந்தவன், ஊரையுடையவன்


எரி - நெருப்பு
எழிலன் - அழகன், எழுச்சியுடையவன்
எழிலான் - அழகன், எழுச்சியுடையவன்
எழிலோன் - அழகன், எழுச்சியுடையவன்
எழினி - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன் பெயர்
எளியன் - எளிமையானவன்
எளியோன் - எளிமையானவன்


ஏந்தல் - மேலோன், தலைமைப்பண்புடையவன், உயர்ந்தோன்
ஏந்தி - மேலோன், தலைமைப்பண்புடையவன், உயர்ந்தோன்
ஏரன் - உழவன், அழகன், எழுச்சியுடையவன்
ஏறு - ஆண்புலி, ஆணரிமா, காளை


ஐயன் - தலைமைப்பண்பினான், மேலோன்
ஐயா - தலைமைப்பண்பினான், மேலோன்


ஒலி - ஓசை
ஒலியன் - ஒலிப்பவன்
ஒளி - வெளிச்சம்
ஒளியன் - ஒளியையுடையவன்


ஓவியன் - சித்திரம்வரைபவன்

கடல் - பருமை, பெருமை, மிகுதி
கண்ணன் - கண்போன்றவன், கண்ணில்நிற்பவன்
கண்ணு - கண்போன்றவன், கண்ணில்நிற்பவன்
கணை - அம்பு
கதிர் - பகலவன், ஞாயிறு, சுடர்,கூலக்கதிர்
கதிரவன் - பகலவன், ஞாயிறு, சுடர்
கதிரன் - பகலவன், ஞாயிறு, கதிரவன், சுடர்
கதிரோன் - பகலவன், ஞாயிறு, கதிரவன், சுடர்
கரை - எல்லை
கலை - கல்;வி
கலைஞன் - கல்வியுடையவன்
கழியான் - கழிநிலத்தவன்
கனல் - நெருப்பு
கனி - பழம், இனிமை

கா
காடன் - காட்டிலுறைபவன், காடுடையான்
காரி - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன்பெயர்
காவலன் - காப்பவன்

கி
கிழான் - உரிமையுடையவன்
கிள்ளி - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன்பெயர்
கிளி - கிள்ளை

கீ
கீரன் - கழகப்புலவரொருவர் பெயர்

கு
குடிமகன் - குடிப்பிறப்புடையோன், குடிப்பிறந்தோன்
குமரன் - இளமையுடையவன், இளைஞன்
குரிசில் - உயர்ந்தோன், தலைவன், பெரியோன்
குளத்தன் - குளத்தையுடையவன்
குன்றன் - குன்றிலுறைபவன், குன்றையுடையவன், குன்றனையன், பெரியோன்

கூ
கூடலன் - கூடனிலத்தவன்
கூத்தன் - ஆடுபவன்

கே
கேழன் - நிறத்தன்
கேள்வன் - அன்பன், உறவினன், நண்பன்

கொ
கொடி - கொடி
கொடியோன் - கொடியையுடையவன்
கொழுந்து - சுடர், இளந்தளிர், இளமை, மென்மை
கொற்றவன் - வேந்தன், வெற்றியுடையவன், காவலன்
கொற்றன் - வெற்றியுடையவன்
கொன்றை - ஒருமரம்

கோ
கோ - வேந்தன்
கோடன் - மலையன்
கோதை - தமிழரசன் ஒருவன்பெயர், மாலை
கோமான் - அரசன், வேந்தன்
கோவன் - அரசன், வேந்தன்
கோன் - அரசன், வேந்தன்

சா
சந்தனம் - மணங்கமழ்மரம், மணச்சாந்து
சாந்து - சந்தனச்சாந்து
சாரல் - பக்கமலை
சான்றோன் - பெரியோன்
அன்பு, நாண், ஒப்புரவு,
கண்ணோட்டம் (அருள்), வாய்மை
ஆகிய ஐந்து குணங்களுடையவன்
சீ
சீரன் - சிறப்புடையவன்
சீராளன் - சிறப்புடையவன்
சீரோன் - சிறப்புடையவன்

சு
சுடர் - ஒளி
சுடரோன் - ஒளியுடையவன்
சுனை - நீர்ச்சுனை
சுனையான் - நீர்ச்சுனையையுடையவன்

சூ
சூடன் - அணிந்தவன்
சூடி - அணிந்தவன்

செ
செந்தில் - ஓரிடப்பெயர்
செம்மல் - தலைமைப்பண்புடையவன்
செல்வன் - செல்வமுடையவன்
செழியன் - பாண்டியவரசர் குலப்பெயர்
சென்னி - சோழவரசர் குலப்பெயர்

சே
சேந்தன் - செம்மையானவன், சிவந்தவன்
சேய் - குழந்தை, சிவந்தவன்
சேரலாதன் - சேரர்குலப் பேரரசன் ஒருவன்பெயர்
சேரன் - சேரமன்னர் குலப்பெயர்
சோலை - பொழில்
சோலையன் - சோலையையுடையவன்
சோழன் - சோழவரசர் குலப்பெயர்


தகை - தகுதியுடையவன், தகைமையுடையவன்
தகையன் - தகுதியுடையவன், தகைமையுடையவன்
தங்கம் - தங்கம்
தங்கன் - தங்கம் போன்றவன், தங்கத்தையுடையவன்
தணலன் - நெருப்னையவன்
தணிகையன் - தணிகை என்னும் இடத்தைச்சேர்ந்தவன்
தம்பி - பின்பிறந்தவன், இளையவன்
தமிழ் - இனிமை, நீர்மை
தமிழன் - தமிழைத் தாய்மொழியாகக்கொண்டவன்
தலைவன் - முதன்மையானவன், முதல்வன்
தழலன் - நெருப்பனையன்
தழலோன் - நெருப்பனையன்
தனையன் - மகன்

தா
தாரான் - மாலையணிந்தவன்
தாரோன் - மாலையணிந்தவன்
தாளன் - முயற்சியுடையவன்
தானையன் - படையுடையவன்


தி
திண்ணன் - உறுதியுடையவன்
திருவருள் - அருளுடையவன்
திருவன் - செல்வமுடையவன்
திறத்தன் - திறமையுடையவன், தன்மையுடையவன்
திறல் - திறமையுடையவன்
திறலோன் - திறமையுடையவன், தன்மையுடையவன்

தீ
தீ - நெருப்பு

து
துணை - உதவி
துணைவன் - உதவுபவன், நட்பினன், துணைநிற்பவன்
துரை - மேலானவன்
துறை - துறைசார்ந்தவன்
துறைவன் - கடனாடன், நெய்தல்; நிலத்தவன், துறைசார்ந்தவன்

தூ
தூயவன் - தூய்மையானவன், பண்புடையோன்
தூயன் - தூய்மையானவன், பண்புடையோன்
தூயோன் - தூய்மையானவன், பண்புடையோன்

தெ
தெய்வம் - மேலோன்
தென்றல் - இளங்காற்று
தென்னவன் - தென்னாட்டவன், பாண்டியர் பெயர்
தென்னன் - தென்னாட்டவன், பாண்டியர் பெயர்

தே
தேவன் - மேலோன்
தேறல் - தேன்
தேன் - இனியவன், தேனனையவன்

தொ
தொடை - மாலை

தோ
தோணி - ஓடம்
தோழன் - தோழமையுடையவன், துணைவன்
தோன்றல் - தலைவன், மேலோன்


நம்பி - ஆடவருட்சிறந்தவன்
நல்லன் - நல்லவன்
நல்லோன் - நல்லவன்
நன்னன் - தமிழ்ச்சிற்றரசன் ஒருவன் பெயர், நன்மையுடையவன்

நா
நாகன் - தமிழர் பண்டைக்குலப்பெயர்
நாடன் - நாட்டையுடையவன,; நாட்டைச்சார்ந்தவன்
நாவன் - நாவில் வல்லவன், சொல்வன்மையுடையவன்

நி
நிலவன் - நிலவுபோன்றவன்
நிலவு - நிலவுபோன்றவன்

நெ
நெஞ்சன் - உள்ளமுடையவன்
நெடியோன் - உயர்ந்தவன், பெரியோன்
நெறியன் - நல்வழிச்செல்வோன்

நே
நேயன் - அன்பன்
நேரியன் - நேர்மையானவன்


பகலவன் - ஒளியுடையவன், ஞாயிறு
பகலோன் - ஒளியுடையவன், ஞாயிறு
பரிதி - ஒளியுடையவன், ஞாயிறு

பா
பா - பாட்டு
பாடி - பாடுபவன்
பாண்டியன் - முதற்றமிழரசர் குலப்பெயர்
பாரி - தமிழ்க்குறுனிலமன்னன்பெயர்(வள்ளல்)
பாவலன் - பாவில்வல்லவன்

பி
பித்தன் - ஊன்றிய உணர்வுடையவன்
பிள்ளை - பிள்ளை
பிறை - பிறைமதி

பு
புகழ் - மேன்மை
புகழன் - புகழுடையவன்
புகழோன் - புகழுடையவன்
புதியவன் - புதுமையானவன்
புரவலன் - காவலன், அரசன்
புலவன் - புலமையுடையவன்

பூ
பூவன் - மலர்போன்றவன்

பெ
பெரியன் - பெருமையுடையவன், உயர்ந்;தோன், சான்றோன்.

பே
பேகன் - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன்பெயர்.
பொ
பொருநன் - போர்செய்பவன், ஒப்பானவன்
பொருப்பன் - மலைநாடன், மலைபோன்றவன்.
பொழில் - சோலை
பொழிலன் - சோலையையுடையவன்
பொறை - பொறுமையுடையவன், சேரர்குலப்பெயர்
பொறையன் - பொறுமையுடையவன்
பொன்னன் - பொன்போன்றவன், பொன்னையுடையவன்

போ
போர் - அமர்
போரோன் - போர்செய்பவன், போர்க்குணமுடையவன்


மகன் - ஆண்மகவு, ஆடவன்
மணி - மதிப்புடையவன், அழகுடையவன்
மதி - அறிவு, திங்கள், நிலவு
மருகன் - மரபினன், மருமகன்
மருதன் - மருதநிலத்தவன், வயலூரான்
மல்லன் - வீரன், போர்வலியன்
மலை - உறுதி, பெருமை
மலையன் - உறுதியுடையவன், மலையையுடையவன், மலைநாடன்
மலையோன் - உறுதியுடையவன், மலையையுடையவன், மலைநாடன்
மழவன் - இளமையானவன்
மள்ளன் - வலிமையுடையவன், இளைஞன், படைவீரன்
மறவன் - வீரன்
மன்னன் - அரசன்

மா
மா - செல்வம், பெருமை, வலி, அழகு
மாண்பன் - மாட்சிமையுடையவன்
மார்பன் - மார்பையுடையவன்
மாறன் - பாண்டியமன்னர் குலப்பெயர்
மான் - ஆண்பால் ஈறு
மானன் - மானமுடையவன்
மி
மின்னல் - ஒளி

மு
முகன் - முகத்தையுடையவன்
முகிலன் - முகில்போன்றவன்
முடி - தலைமை
முத்தன் - முத்துப்போன்றவன், முத்தையுடையவன்
முத்து - முத்துப்போன்றவன், முத்தையுடையவன்
முதல்வன் - தலைவன், முன்னவன்
முரசு - போர்முரசனையர், வெற்றிமுரசனையர்
முருகன் - அழகன்
முருகு - இளமை, அழகு
முறுவல் - நகையுணர்வுடையவன்
முறையோன் - நெறியுடையோன்
முனைவன் - முன்னவன், தலைவன், முதல்வன்

மெ
மெய்யன் வழுதி
மெய்யன் - உண்மையுடையவன்

மே
மேழி - கலப்பை (உழுபவன்)

மை
மைந்தன் - வீரமுள்ளவன், மகன், இளையவன்

மொ
மொழி - மொழி

மௌ
மௌவல் - முல்லை

யா
யாழோன் - யாழையுடையவன்


வடிவேல் - கூர்வேல்
வண்ணன் - அழகன்
வரம்;பன் - எல்லையானவன்
வல்லவன் - ஆற்றலுடையோன்
வல்லோன் - ஆற்றலுடையோன்
வலவன் - ஆற்றலுடையோன்
வழுதி - பாண்டியர் குலப்பெயர்
வள்ளல் - வரையாது வழங்குபவன்
வளத்தன் - வளமுடையவன்
வளவன் - வளமுடையவன்

வா
வாகை - வெற்றி, வெற்றிமாலை
வாணன் - ஆற்றலுடையவன்
வாள் - வாளனையவன்

வி
வில் - வில்லனையவன்
வில்லவன் - வில்லனையவன்
வில்லோன் - வில்லனையவன், வில்லையுடையவன்
விழியன் - கண்ணழகுள்ளவன், கண்ணுடையவன்
விளம்பி - சொல்லுபவன்
விறல் - வீரம், வெற்றி
விறலன் - வீரன், வெற்றியன்.
விறலோன் - வீரன், வெற்றியன்

வீ
வீரன் - வீரமுள்ளவன், மறமுடையோன்

வெ
வெண்ணி - ஓரூர்
வெற்பன் - மலைநிகர்த்தவன், மலையுடையவன்
வெற்றி - வெற்றியடைதல்
வெற்றியன் - வெற்றியுடையன்
வென்றி - வெற்றியுடையன்
வென்றியன் - வெற்றியுடையன்

வே
வேங்கை - புலி
வேந்தன் - காவலன், அரசன்
வேல் - கூர்ங்கருவி
வேலன் - வேலையுடையவன்
வேலவன் - வேலையுடையவன்
வேலோன் - வேலையுடையவன்
வேள் - விரும்பப்படுபவன்
வேளிர் - தமிழ்க்குறுநிலமன்னர்; குலப்பெயர்
(சேரர்)


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக